Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 34023679/3 - ulice Cerhenická včetně dodatku

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 710

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 34023679/3 včetně dodatku mezi odběratelem Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO 000 63 941 a provozovatelem Pražské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 256 56 635, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽP

  1. uzavřít Smlouvu o dodávce vody č. 34023679/3 včetně dodatku se společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 256 56 635, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 27. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         životní prostředí

Provede:         Bc. Pecánek, ved. OŽP

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽP

Číslo tisku:      P10-030249/2021

 

Zpět na začátek usnesení