Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení převodu správy movitého majetku tvořícího vybavení domu č. p. 1796, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 79, Praha 10 na hl. m. Prahu

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 686

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

bezúplatný převod správy movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu tvořícího vybavení domu č. p. 1796, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 79, Praha 10 z městské části Praha 10 na hlavní město Prahu

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    informovat hl. m. Prahu o tomto usnesení RMČ Praha 10 a současně požádat hl. m. Prahu o projednání převodu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 17. 9. 2021

 

1.2.    uzavřít s hl. m. Prahou smlouvu o převodu správy movitého majetku dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-367050/2021

 

Zpět na začátek usnesení