Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 685

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru

 

Ulice

č. p./č. o.

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

m2

Kvalita

kolaudace

Nájemce

Účel

nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne

Stanovisko

U Vršovického nádraží

30/30

Vršovice

1. NP

103,84

a)

polyfunkční dům

Dětské centrum Paprsek

(IČO: 70875413)

Pobytové odlehčovací služby pro děti ve věku

od 3 do 18 let

s mentálním

a kombinovaným postižením

Určitou;

do data nabytí účinnosti

smlouvy

o nájmu bytu

na dobu určitou

200,-

30. 8. 2021

Komise souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10,

s Dětským centrem Paprsek, na dobu určitou, do data nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu

na dobu určitou.

(poř. č. 3/2)

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-367074/2021

 

Zpět na začátek usnesení