Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti v odvětví 6100 – Odbor kultury a projektů – na rok 2019

Datum přijetí: 27.5.2019
Číslo usnesení: 7/6/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

úpravu plánu zdaňované činnosti v odvětví 6100 - Odbor kultury a projektů pro rok 2019 dle následující tabulky:            

 

Doplnění odvětví 6100 OKP

a) Navýšení nákladů

Zvýšení finančních prostředků na „ostatní náklady (vydávání měsíčníku Praha 10)“ – položka 6100 OKP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

tis. Kč

6100 

 

 

 

 

+ 1 500

 

 

 

b) Navýšení výnosů        

Zvýšení finančních příjmů z „výnosů z prodeje služeb (výnosy z inzerce)“ – položka 6100 OKP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

tis. Kč

6100

 

 

 

 

+ 300

 

 

 

- 2 -

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit provedení úpravy plánu ZČ v odvětví 6100 - Odbor kultury a projektů pro rok 2019 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-055726/2019

Zpět na začátek usnesení