Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2018

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/5/2019
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2018 žadateli Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2018 žadateli Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. a), b) tohoto usnesení

 

II. ukládá

R. Chmelové, starostce

podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. písm. a), b) tohoto usnesení

 

Termín: 20. 5. 2019

 

 

- 2 -

 

 

Radě MČ Praha 10

2. 1.zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace dle bodu I. písm. c) tohoto usnesení

 

Termín: 20. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-018387/2019

Zpět na začátek usnesení