Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, parc. č. 3118/101 - ostatní plocha/zeleň, dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníků jednotek č. 1751/8 a 1752/6

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/12/2018
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

  1. prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, parc. č. 3118/101 – ostatní plocha/zeleň dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníků jednotek č. 1751/8 a 1752/6  dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu 1 696 910 Kč
  2. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, parc. č. 3118/101 – ostatní plocha /zeleň/ dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníků jednotek č. 1751/8 a 1752/6  dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu 1 696 910 Kč

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1.  zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 3695 vedeném

pro k. ú. Strašnice dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-060225/2018

Zpět na začátek usnesení