Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 415/3 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/19/2018
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 415/3 o výměře 218 m2, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Strašnice

 

II.  ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽD, k informování odboru evidence majetku MHMP o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 15. 4. 2018

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-001093/2018

Zpět na začátek usnesení