Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/11/2018
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady
  2. prodej nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady, vítěznému účastníkovi výběrového řízení panu *******, datum narození *******, bytem *******, za nejvyšší nabídnutou cenu v rámci elektronické aukce ve výši 30 250 000 Kč

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o prodeji nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady, dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2018

- 2 -

 

  1. uzavřít kupní smlouvu o prodeji nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady, dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2018

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta          

Číslo tisku:    P10-095105/2017

Zpět na začátek usnesení