Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/4/2018
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2018 v celkové výši 958 974 tis. Kč.

b)  Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2018 v celkové výši 1 222 716 tis. Kč.

c)  Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2017 do roku 2018 v celkové výši 263 742 tis. Kč.

d) Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2023 dle přílohy č. IV. předloženého materiálu.

e)  Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2018 v objemu 173 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 25 100 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2018 je 410.

f)  Limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice, Praha 10 pro rok 2018 v objemu 35 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 600 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2018 je 86.

g)  Limit prostředků na platy zaměstnanců CSOP Praha 10 pro rok 2018 v objemu 92 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 750 tis. Kč.

Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2018 je 242.

h)  Limit prostředků na platy zaměstnanců KD Barikádníků, Praha 10 pro rok 2018 v objemu 2 700 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady (DPČ a DPP) ve výši 800 tis. Kč, při průměrném přepočteném počtu osob 6,00. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2018 je 9,00.

i)   Plán zdaňované činnosti na rok 2018 dle přílohy č. V předloženého materiálu

 

 

 

- 2 -

 

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2018 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.:

  • v jednotlivých případech do výše 15 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10),
  • v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky, včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10, k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 15 000 000 Kč.

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2018, 30. 6. 2018, 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018, včetně informací o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

Termín: červen 2018

Termín: září 2018

Termín: prosinec 2018

Termín: červen 2019

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-017204/2018

Zpět na začátek usnesení