Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu dalšího postupu v rámci veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLETʻ, Holandská 1/669, Praha 10“ a na vypracování forenzního auditu vývoje historických vztahů

Datum přijetí: 18.1.2018
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: 30

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)    informaci o smluvních vztazích a jejich důsledcích souvisejících s užíváním a rekonstrukcí objektu „Bio VZLET“, Holandská 1/669, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)    informaci o dalším postupu v rámci veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLETʻ, Holandská 1/669, Praha 10“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

a)provedení forenzního auditu vývoje smluvních vztahů souvisejících s užíváním a rekonstrukcí objektu „Bio VZLET“, Holandská 1/669, Praha 10 v období od roku 2001 do současnosti

b)pozastavení realizace dalších kroků souvisejících s průběhem a realizací veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLETʻ, Holandská 1/669, Praha 10“

c)prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě II. 1.1. usnesení Rady MČ Praha 10 č. 994 ze dne 18. 12. 2017 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“ do 15. 6. 2018

 

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

I. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.zadat zpracování forenzního auditu historického vývoje smluvních vztahů souvisejících s užíváním a rekonstrukcí objektu „Bio VZLET“, Holandská 1/669, Praha 10 v období od roku 2001 do současnosti, schváleného dle bodu II. a) tohoto usnesení a zpracovaný forenzní audit předložit k projednání Radě MČ Praha 10

 

Termín: 28. 2. 2018

 

1.2.pozastavit do odvolání Radou MČ Praha 10, nejpozději však do 15. 5. 2018, realizaci dalších kroků souvisejících s průběhem a realizací veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce objektu ,Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“

 

Termín: 18. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         správa obecního majetku; veřejné zakázky-soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-005981/2018

Zpět na začátek usnesení