Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru - „ Terminál Malešice“

Datum přijetí: 5.1.2017
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: 18

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

se závěry zveřejněného oznámení o posouzení záměru - „Terminál Malešice“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

 

II.   schvaluje

text dopisu s vyjádřením MČ Praha 10 k záměru - „Terminál Malešice“ pro účely zahájeného zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

III. ukládá

1. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu RMČ

1.1.zaslat dopis s vyjádřením MČ Praha 10 k záměru - „Terminál Malešice“ pro účely zahájeného zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na odbor ochrany prostředí MHMP, schválený dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 5. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Anotace:         životní prostředí

Provede:         Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-001173/2017

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 18 ze dne 5. 1. 2017

 

 

[logo_P10_orig]

 

 

 

 

 

Úřad městské části Praha 10

Odbor životního prostředí,

dopravy a rozvoje

 

 

 

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor ochrany prostředí

Ing. Jana Cibulková

Vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Mariánské nám. 2

110 01   P R A H A  1

 

 

Váš dopis zn.: MHMP 2238174/2016/EIA/1037/Vč S-MHMP 2200593/2016 OCP

Naše značka:       

Vyřizuje linka: Pecánek /565

V Praze dne:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věc:     Vyjádření MČ Praha 10 k záměru – „Terminál Malešice“ pro účely zahájeného zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

 

K záměru „Terminál Malešice“, jehož dokumentaci obdržela MČ Praha 10 dne 20. 12. 2016 v rámci oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

 

Městská část Praha 10 požaduje provedení celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění z následujících důvodů:

 

Zaslané oznámení neobsahuje vyhodnocení veškerých dopadů na životní prostředí. V některých ohledech je zkreslené a zároveň si protiřečí. Celkově tak neposkytuje dostatečně relevantní podklad pro jednoznačné posouzení.

 

Vlastní provedené měření hlučnosti nebylo provedeno na potenciálně nejzatíženějším místě, které by bylo ovlivněno posuzovaným záměrem. Konkrétně měřící bod M1 byl umístěn v 5.NP (údaj z protokolu o zkoušce č. 1606060VP). Měření mělo být provedeno v nejvyšším patře bytové budovy Ungarova 678/10.

V oblasti posuzování provozu zařízení nebyl dostatečně posouzen dopad hluku, který bude vyvolán posunováním vlakových souprav v rámci kolejiště na Nádraží Malešice.

- 2 -

 

 

Zásadní problém shledáváme v provedeném průzkumu z hlediska akustických dopadů. V době zpracování oznámení a předtím provedených měření docházelo ke změně platné legislativy. Z tohoto pohledu není zřejmé, zda předložené podklady a jejich závěry jsou platné. V tomto ohledu žádáme posuzující orgán o důkladné prověření souladu s platnou legislativou.

 

Není zřejmé, zda je předmětem posuzování dopadů na kvalitu ovzduší předmětná lokalita v Malešicích nebo jiné místo. V oznámení na straně 77 jsou uváděny ulice Jeseniova a Kaplířova, které nijak se záměrem v Malešicích nesouvisí. Z tohoto pohledu není možné údaje ke koncentracím částic PM10 a PM2,5 pokládat za odpovídající pro tento záměr.

 

Záměr je v rozporu s „Programem zlepšovaní kvality ovzduší aglomerace Praze – CZ01“ a plánovanými opatřeními pro zlepšení kvality ovzduší, které zahrnují i selektivní či úplné zákazy vjezdu vozidel. Z tohoto pohledu se pak má jednat zejména o nákladní dopravu.

Součástí zaslaných pokladů není přehled cílů přepravy nákladu ze zvažovaného terminálu ani konkrétní odvozové trasy po napojení na nejbližší kapacitní dopravní tahy. Záměr by měl být posuzován z globálního hlediska dopadů na životní prostředí na všechny části hl. m. Prahy, které budou možným provozem zatíženy.

Životní prostředí v okolí komunikace Průmyslová je již nyní negativně ovlivňováno silně exponovaným provozem vozidel. Další přetížení komunikační sítě o cca 300 jízd převážně kamionové dopravy v průměrném pracovním dnu by situaci dále neúměrně zhoršilo. Křížení komunikací Černokostelecká – Průmyslová je třetí nejzatíženější úrovňovou křižovatkou na území hl. m. Prahy (zdroj Ročenka dopravy 2015). Další zatížení této komunikace je celkově nevhodné a bude mít další negativní dopady na obyvatele v přilehlých obytných částech a stav životního prostředí.

 

V rámci oznámení není řešen dopad světelného znečištění na okolní obytnou zástavbu v těsné blízkosti posuzovaného záměru. Uvažovaný provoz od 6:00 do 22:00 bude v závislosti na roční dobu znamenat nutnost osvětlení provozní plochy. Zároveň v rámci ochrany areálu bude plocha osvětlena pravděpodobně i mimo provozní dobu.  Bytové objekty v blízkosti záměru budou tímto světelným znečištěním jednoznačně postiženy.  Vliv světelného znečištění na lidský organizmus je negativní. Obdobně nadmíra osvětlení má negativní vliv na faunu a flóru.

 

Zpracované oznámení nedostatečně vyhodnocuje dopady vibrací z předmětného záměru a navazujících ploch zatížených v rámci kolejiště na Nádraží Malešice.

 

Záměr počítá s výrazným úbytkem zeleně. Tento úbytek vegetace není v záměru nijak kompenzován a ani není zohledněn při výpočtu vlivu záměru na znečištění, respektive kvalitu ovzduší. Tyto dřeviny, rostoucí převážně mezi železniční tratí a obhospodařovaným polem, vytváří (jak uvádí Přírodovědný průzkum) vhodné podmínky pro výskyt i hnízdění poměrně širokého spektra ptáků (37 druhů), včetně ptáků chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. jako ZCHD. Dále zde byl prokázán výskyt silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis), a dvou ZCHD žab ropuchy obecné (Bufo bufo) a silně ohrožené ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis).

 

 

- 3 -

 

 

Tyto druhy vyskytující se zde jako migranti v suchozemské fázi života, ukazují na funkci této zeleně mimo jiné i jako zelený koridor pro pohyb živočichů.

Kromě ztráty funkce biotopu pro řadu popsaných živočichů dojde především ke ztrátě ostatních nezbytných funkcí zeleně. Lokalita popsaného záměru se nachází v území již v současnosti silně negativně zatěžovaném (MO - doprava, Malešická teplárna – imise apod.).  Z tab. č. 21 Oznámení jasně vyplývá, že průměrné pětileté koncentrace vybraných imisních látek, tj. částice PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a oxid dusný se pohybují ve vysokých podílech limitních hodnot, nebo je dokonce překračují. Jednou z výrazných funkcí zeleně je zachycování výše uvedených látek (polétavý prach, NOx a benzo[a]pyren) a snižování jejich hodnot výskytu na lokalitě. Např. jak je uvedeno ve zprávě, bude nárůst výskytu benzo[a]pyrenu o 2,8 % kompenzován výsadbou 20 resp. 25 či 29 stromů (výsadbová velikost). Z těchto údajů je zřejmé, že vykácením 1 200 stromů (i velkých rozměrů) a cca 0,4 ha porostů keřů dojde k výrazné ztrátě těchto funkcí. Tyto vlivy nejsou ve zprávě nijak zohledněny. Ačkoliv je v poskytnuté dokumentaci uvedeno, že záměr nebude představovat výrazný nárůst imisí, cílem by mělo být postupné snižování těchto polutantů, nikoliv jejich pouhé mírné (v rámci limitů či povoleného překročení limitů) zvýšení.

Další výraznou funkcí zeleně je pozitivní ovlivnění mikroklimatu lokality, především z hlediska tepelné bilance a relativní vlhkosti vzduchu. Zeleň má schopnost zvyšovat vlhkost vzduchu (v průměru o 5 – 7 %) několika způsoby: evapotranspirací (u vzrostlých stromů může transpirace představovat až 500 litrů vody za den), odparem rosy zkondenzované na povrchu vegetace a odparem zachycených srážek (intercepce).

Jako další negativní vliv plánované výstavby je výrazné snížení možnosti vsakování přirozených srážek.  Plocha navrhovaného terminálu představuje cca 8 ha, a ačkoliv to není ve zprávě specifikováno, lze předpokládat, že převážnou část budou tvořit zpevněné plochy. Při průměrných ročních srážkách cca 500 mm/m2 (spodní hranice uváděného intervalu), se tudíž může jednat až 40 000 m3 srážek, které odtečou kanalizací či se odpaří z přehřátých zpevněných ploch, místo aby se přirozeně vsákly.

 

Dle předloženého oznámení je celý zamýšlený areál projektován na orné půdě. Potřebná plocha pro variantu A je 95 465 m2, pro varianty B a C pak 102 604 m2, tzn., že souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu by vydával v případě varianty A Magistrát hl. m. Prahy, v případě varianty B nebo C pak Ministerstvo zemědělství.

Tímto by došlo k hrubému porušení § 4 zákona č. 332/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který v zásadách plošné ochrany zemědělského půdního fondu v odstavci 1 uvádí, že pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území.

Oznámení neobsahuje nulovou variantu pro porovnání s navrženým řešením ve variantách A, B, C. Požadujeme její dopracování a zapracování do oznámení.

 

V oznámení a jeho odůvodnění je uvedeno, že v těsné blízkosti se nenachází obytná zástavba. V tomto bodu si oznámení protiřečí, protože zároveň uvádí, že z hlediska imisního dopadu se jedná odhadem o 1 500 obyvatel. První bytové objekty se pak nachází ve vzdálenosti cca 160 metrů od posuzovaného záměru. Záměr je navíc situován v těsné blízkosti sportoviště, které

 

 

- 4 -

 

 

 slouží pro organizovaný sport dětí a mládeže. Zároveň v návaznosti na odvozové trasy nákladních vozidel budou v rámci dotčených městských čtvrtí provozem zatíženy další tisíce obyvatel.

V zaslaném oznámení je konstatováno, že v návaznosti na vznik terminálu je umožněn vznik městské logistiky v dané lokalitě. Pak by část kontejnerů byla převezena z překladiště do přilehlých skladů, odkud by po rozbalení bylo zboží zaváženo dodávkami do města. Toto tvrzení není v oznámení při posuzování dopadů na životní prostředí zohledněno. Zároveň lze předpokládat, že se jedná o účelové rozdělení záměru, který by měl být posuzován jako jeden celek a ne jako jednotlivé etapy. Postupně by tak mohlo docházet k vytváření dalších negativních zdrojů zhoršení životního prostředí, které s ohledem na své kapacity nemusejí podléhat posuzování EIA.

V oznámení uvedené varianty B a C počítají se schválením změny Územního plánu. MČ není o projednávání takovéto změny informována. Posuzovat varianty B a C je neobjektivní, když není zřejmá možnost jejich realizace. Přitom varianta A je z hlediska dopadu na obyvatele Prahy 10 nejvíce problémová.

 

Obě připojení do Heldovy i Průmyslové ulice jsou v rozporu s ČSN 73 6110 a ÚP HMP, neboť se nebezpečným způsobem napojují přes cyklostezku (která je obsažena ve stávajícím ÚP i v generelu HMP). V Průmyslové ulici je vedena hlavní trasa A430, v Heldově ulici páteřní cyklotrasa A24 a A43. Západní vjezd se dokonce napojuje přímo na cyklostezku Heldova.

V oznámení je uvedeno, že pro kontrolu odjezdů nákladních vozidel. Respektive pro monitorování případného nepovoleného průjezdu rezidenčním územím budou instalovány kamery a záznam bude předáván na příslušný silniční úřad. Toto řešení nebylo s příslušným silničním úřadem řešeno.

Kontejnerové překladiště v rámci Nákladového nádraží Žižkov již nefunguje. Tento terminál je provozován mimo území hl. m. Prahy. Nelze tedy v oznámení argumentovat snížením zátěže na centrum města v provozu na Nákladovém nádraží Žižkov, když toto zařízení nefunguje. Opětovné přesunutí tohoto provozu na území hl. m. Prahy je jednoznačně nežádoucí a bude znamenat negativní zatížení této lokality a i navazujících čtvrtí.

Případným přesunem původního překladiště z území Žižkova do Malešic nedojde k přesunu mimo centra města (posun o cca 3 km). Celé území Prahy 10, a tedy i Malešice, patří do širšího centra hl. m. Prahy. Obdobné záměry do centrálních území sídelních útvarů nemají být umisťovány. Jejich realizace má probíhat na místech, která nebudou mít negativní dopad na již tak zhoršené životní podmínky na území městské aglomerace velikosti Prahy.

MČ dlouhodobě vnímá tuto část Malešic za transformační území a již realizuje kroky, které by měly v horizontu následujících desetiletí postupně transformovat území z průmyslového využití na novou městskou čtvrť, tedy urbanizovaný prostor městského či velkoměstského charakteru. Posuzovaný záměr jde jednoznačně proti rozvojovým předpokladům MČ.

 

 

- 5 -

 

 

Závěrečné shrnutí

Přestože je uvedený záměr dlouhodobě v této lokalitě zamýšlen, není jeho realizace ve vnitřní části hl. m. Prahy žádoucí, a to jak z hlediska nepochybného zhoršení kvality života v přilehlých čtvrtích, tak i z hlediska omezení rozvoje této lokality do budoucnosti. Obdobné logistické záměry nepatří na území městské aglomerace. Zájmem městské části je ochrana zdejších obyvatel a celková snaha o udržitelné životní prostředí a rozvoj. Realizací tohoto záměru by byly tyto cíle zásadně narušeny. Z tohoto hlediska Městská část Praha 10 zásadně nesouhlasí s realizací záměru „Terminál Malešice“

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Bohumil Zoufalík

radní pro územní rozvoj, uvolněný člen RMČ

 

 

 

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 358

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí  8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30

fax: +420 272 739 587          

IČ: 00063941

Středa  8.00 - 12.00,13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:           

 

www.praha10.cz

 

 

Zpět na začátek usnesení