Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu vyjádření městské části Praha 10 k záměru „Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3“ pro účely kolaudačního řízení prvního obytného objektu (I. fáze projektu)

Datum přijetí: 5.1.2017
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: 17

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

žádost o změnu splatnosti podmínky městské části Praha 10, uvedené v závěru zjišťovacího řízení na projekt Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3 ze dne 15. 12. 2016 pod č. j. P10-132386/2016, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

II.   trvá

na platném znění usnesení Rady městské části Praha 10 č. 437 ze dne 19. 5. 2010 - Vyjádření MČ Praha 10 ke zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu záměru „Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3“ na životní prostředí

 

III. ukládá

1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD

Mgr. Janů, pověřenému ved. OMP

připravit návrh smlouvy o spolupráci s investorem

 

Termín: 31. 3. 2017

 

2. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD

zaslat dopis s vyjádřením MČ Praha 10 k záměru - „Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3“ pro účely kolaudačního řízení prvního obytného objektu na ÚMČ Praha 3 a na žadatele, schválený dle bodu I. a II. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2017

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Bc. Pecánek, ved. OŽD; Mgr. Janů, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-137074/2016

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 17 ze dne 5. 1. 2017

V tiskové podobě

 

Zpět na začátek usnesení