Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníku bytové jednotky č. 1795/5 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické 1795/8, k. ú. Strašnice, obec Praha

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 472

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

  1. s návrhem na prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníku bytové jednotky č. 1795/5 v ulici Ke Strašnické 1795/8, k. ú. Strašnice, obec Praha, *****************************, o velikosti 389/15246, přináležejících k bytové jednotce č. 1795/5 v domě čp. 1795, k. ú. Strašnice, obec Praha, v ulici Ke Strašnické 1795/8, za cenu ve výši 54.620,00 Kč
  2. s uzavřením kupní smlouvy na prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109, 3118/111, vše k. ú. Strašnice, obec Praha dle bodu I. a) tohoto usnesení

c)    s návrhem usnesení ZMČ dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 návrh na prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníku bytové jednotky č. 1795/5 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické 1795/8, k. ú. Strašnice, obec Praha

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-201134/2022

Zpět na začátek usnesení