Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Praha, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368 v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 8. 9. 2010 a dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace“

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 473

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s návrhem na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Praha, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368 v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 8. 9. 2010 a dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 100 500 Kč
  2. s návrhem na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Praha, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368 v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 8. 9. 2010 a dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 100 500 Kč
  1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Praha, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-210029/2022

 

Zpět na začátek usnesení