Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/7/2021 ze dne 20. 12. 2021 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady, Praha mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 465

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

  1. souhlasí
  1. se změnou části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/7/2021 ze dne 20. 12. 2021 v bodě I. b) na toto znění: schvaluje prodej pozemků a uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, Praha, mezi MČ Praha 10 a vlastníky jednotek zapsanými na LV č. 2707 k. ú. Vinohrady, Praha, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 306 600 Kč za podmínky, že k prodeji dojde poté, co bude uhrazeno bezesmluvní užívání předmětných pozemků v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu
  1. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/7/2021 ze dne 20. 12. 2021 „k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady, Praha mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231“

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         privatizace obecního majetku; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-190590/2022

 

Zpět na začátek usnesení