Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2021, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 448

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)    dopis společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712 (dále jen PRAHA 10 - Majetková, a. s.), ze dne 2. 6. 2022, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)    rozhodnutí dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.,
č. 1/DR/26-05-2022 ze dne 26. 5. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

a)    Výroční zprávu společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. a její účetní závěrku za účetní období roku 2021, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    Výsledek hospodaření společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za účetní období roku 2021, kterým je zisk ve výši 4 803 734,11 Kč, který bude rozdělen dle stanov společnosti, a to částkou 240 186,71 Kč na účet 421 - rezervní fond a částkou ve výši 4 563 547,40 Kč na účet 429 - Neuhrazená ztráta z minulých let, přičemž za rok 2021 nebudou vypláceny podíly na zisku ani nebude zvyšován základní kapitál společnosti

c)    návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle bodu IV. předloženého materiálu

 

 

 

- 2 -

 

 

IV. ukládá

1. Ing. Komrskové, 1. místostarostce

1.1.    provést písemnou formou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., dle bodu I. a II. a) a b) tohoto usnesení se schváleným textem dle bodu II. c) tohoto usnesení, a toto rozhodnutí sdělit společnosti

 

Termín: 15. 6. 2022

 

V.   pověřuje

Ing. Janu Komrskovou, 1. místostarostku, předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 na jeho nejbližším zasedání informaci o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2021, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         Praha 10 - Majetková, a. s.

Provede:         Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Na vědomí:     Praha 10 - Majetková, a. s.

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-227408/2022

Zpět na začátek usnesení