Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na souhlas s výměnou akcií společnosti Spolchemie, a. s., v majetku MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/6/2020
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

a) rozhodnutí  valné hromady společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., IČO 000 11 789 se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86 PSČ 400 32 (dále též Společnost nebo Spolchemie), a to usnesení č. 11 - 15 dle Zápisu o jednání řádné valné hromady Společnosti, ze dne 20. 12. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a z těchto rozhodnutí plynoucí snížení základního kapitálu Společnosti spojené se změnou stanov Společnosti spočívající zejména ve snížení jmenovité hodnoty akcií spojené s jejich výměnou dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b) výzvu Společnosti k výměně akcií ze dne 29. 4. 2020 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. výměnu všech akcií Společnosti v majetku MČ Praha 10 za nové akcie dle oznámení Společnosti ze dne 29. 4. 2020 (příloha č. 7)
  2. udělení plné moci k výměně akcií Společnosti, pro klientskou pracovnici custodového oddělení ČSOB, a. s., Praha 5 pí Helenu Novákovou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. ukládá

  1. R. Chmelové, starostce
    1. podepsat plnou moc pro klientskou pracovnici custodového oddělení ČSOB, a. s., Praha 5 schválenou dle bodu II. tohoto usnesení

 

                                                                                              Termín: 29. 5. 2020

- 2 -

 

 

  1. Radě MČ Praha 10
    1. předat ČSOB, a. s., plnou moc pro výměnu akcií ve správě jejího custodového oddělení

Termín: 31. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-027431/2020

Zpět na začátek usnesení