Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/12/2020
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 22/12/2018 ze dne 25. 7. 2018 v plném rozsahu

 

II. schvaluje

  1.  prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695 vedeném pro k. ú. Strašnice dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu 1 696 910 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695 vedeném pro k. ú. Strašnice dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu 1 696 910 Kč

 

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 3695 vedeném pro k. ú. Strašnice dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-009399/2020

Zpět na začátek usnesení