Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/4/2020
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

záměr prodeje nebytových jednotek, včetně podílu na společných částech domu, zastavěném pozemku a pozemku funkčně souvisejícím, náleží-li k nebytové jednotce v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky v souladu se Zásadami pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit přípravu a průběh jednotlivých výběrových řízení na prodej nebytových jednotek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                               Termín:  31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-000020/2020

Zpět na začátek usnesení