Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/7/2019
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2020 v celkové výši 769 496 tis. Kč.

b) Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2020 v celkové výši 1 104 159 tis. Kč z toho – závazné ukazatele:

 

b1)  Neinvestiční výdaje celkem                                                   765 277 tis. Kč

                    ORJ odvětví

                    0011 Územní rozvoj                                                                  1 150 tis. Kč 

                    0012 Stavební úřad                                                                       150 tis. Kč 

                    0021 Životní prostředí                                                             86 740 tis. Kč 

                    0031 Doprava                                                                            3 350 tis. Kč 

                    0041 Školství                                                                         200 004 tis. Kč

                    0051 Sociální věci                                                                  107 627 tis. Kč 

                    0061 Kultura a volný čas                                                           9 348 tis. Kč

                    0062 Sport                                                                                 2 250 tis. Kč

                    0063 Projekty MČ Praha 10                                                      3 350 tis. Kč

                    0064 Veřejná finanční podpora                                               34 084 tis. Kč

                    0065 Správa kulturních objektů MČ Praha 10                          2 550 tis. Kč

                    0081 Obecní majetek                                                               10 892 tis. Kč

                    0082 Správa majetku                                                               20 985 tis. Kč

                    0083 Správa majetku (1511)                                                      2 100 tis. Kč

                    0091 Vnitřní správa                                                               231 815 tis. Kč

                    0010 Pokladní správa                                                              48 882 tis. Kč

 

 

- 2 -

 


b2) Investiční výdaje celkem                                                      338 882 tis. Kč  

ORJ odvětví

                    0011 Územní rozvoj                                                                  7 320 tis. Kč 

                    0021 Životní prostředí                                                               6 350 tis. Kč 

                    0031 Doprava                                                                            2 000 tis. Kč 

                    0081 Obecní majetek                                                                 5 500 tis. Kč

                    0082 Správa majetku                                                             250 912 tis. Kč

                    0083 Správa majetku (1511)                                                    52 900 tis. Kč

                    0091 Vnitřní správa                                                                   1 000 tis. Kč

                    0010 Pokladní správa                                                              12 900 tis. Kč

c) Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2019 do roku 2020 v celkové výši – 322 619 tis. Kč;

d) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2025;

e) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2020 v objemu 206 200 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 25 830 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2020 je 430;

f) Limit prostředků na platy zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, Praha 10 pro rok 2020 v objemu 38 200 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 800 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je 82;

g) Limit prostředků na platy zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 pro rok 2020 v objemu 105 100 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 000 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je 250;

h) Limit prostředků na platy zaměstnanců Kulturního domu Barikádníků pro rok 2020 v objemu 4 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady (DPČ a DPP) ve výši 1 000 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je 10,00;

i) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
ve výši 3 655 tis. Kč;

j) Odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci MŠ Chmelová ve výši 800 tis. Kč;

k) Odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hostýnská ve výši 700 tis. Kč;

l) Plán zdaňované činnosti na rok 2020 dle přílohy č. V předloženého materiálu.

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2020 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.;

  • v jednotlivých případech do výše 5 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10);
  • v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10;
  • k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč.

 

 

- 3 -

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1) písm. h), předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

 

Termín: září 2020

Termín: červen 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., členka RMČ

Číslo tisku:      P10-123775/2019

Zpět na začátek usnesení