Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/6/2019
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej pozemku parc. č.  1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 321 m2 v  k. ú. Vršovice Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039, dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 873 120 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy o pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 321 m2 v  k. ú. Vršovice Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039, dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 873 120 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem DOMUS, IČO 257 29 039, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-122698/2019

Zpět na začátek usnesení