Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 808

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa:

 

  1. snížení

Snížení neinvestičních finančních prostředků z § Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky Nákup ostatních služeb s ÚZ - Výkon pěstounské péče

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4339

5169

000013010

- 185,5

 

  1. zvýšení

ba)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Činnost místní správy a položce Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech s ÚZ - Výkon pěstounské péče

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0991

6171

5011

000013010

+ 138,7

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Činnost místní správy a položce Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti s ÚZ - Výkon pěstounské péče

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0991

6171

5031

000013010

+ 34,4

 

bc)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Činnost místní správy a položce Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění s ÚZ - Výkon pěstounské péče

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0991

6171

5032

000013010

+ 12,4

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK; OHS

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-388814/2021

 

Zpět na začátek usnesení