Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 742/12 v k. ú. Malešice

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 712

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

se záměrem hl. m. Prahy na prodej části pozemku parc. č. 742/12 v k. ú. Malešice do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a. s.

 

II.   ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

  1. písemně informovat Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 5. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-385389/2021

 

Zpět na začátek usnesení