Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3031) určené na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 479

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. zvýšení rozpočtu v příjmové části

Zvýšení ORJ 1091, 91 OHS - pokladní správa, paragrafu 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, položky 4137 Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy s ÚZ 81 Účelová neinvestiční dotace HMP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1091

6330

4137

 000000081

 

300

 

  1. zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení ORJ 0991 - Vnitřní správa, paragrafu 6171 Činnost místní správy, položky 5167 Služby školení a vzdělávání s ÚZ 81 Účelová neinvestiční dotace HMP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5167

 000000081

 

300

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé vedoucí OEK

  1. zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:      P10-244172/2021

 

Zpět na začátek usnesení