Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 471

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. nesouhlasí

s využitím předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, zapsané v KN na LV 10029 pro k. ú. Michle, způsob využití objekt k bydlení, ve vlastnictví paní **********************, postavené na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle, o výměře 58,0 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, na základě platně učiněné nabídky doručené dne 19. 5. 2021 za kupní cenu 1.150.000 Kč

 

II.   souhlasí

s návrhem usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, zapsané v KN na LV 10029 pro k. ú. Michle, způsob využití objekt k bydlení, ve vlastnictví paní *********************, postavené na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle, na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-236260/2021

 

Zpět na začátek usnesení