Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 470

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na zasedání ZMČ Praha 10 návrh záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha , k. ú. Vršovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-225244/2021

 

Zpět na začátek usnesení