Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k možnému budoucímu rozvoji lokality okolí stadionu Bohemians Praha 1905

Datum přijetí: 3.12.2019
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: 994

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. souhlasí

s případnou revitalizací/urbanizací vymezeného území za následujícího předpokladu:

 

„Na vymezené území je třeba nahlížet jako na jeden celek se vzájemnými vazbami a při jeho úpravě je nutné respektovat podmínky stanovené zejména:

1. Memorandem o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou schváleným usnesením ZMČ Praha 10 č.12/1/2016 ze dne 8. 9. 2016.

2. Generelem veřejných prostranství Praha 10.

3. Urbanistickou studií Botič.

V neposlední řadě je nezbytné zohlednit a ctít charakter dotčené lokality Vršovic za současného splnění požadavků platné legislativy.“

 

  1. schvaluje

text dopisu MČ Praha 10 pro ÚZR MHMP ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

IV. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, místostarostovi

1.1.    písemně informovat ÚZR MHMP o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu II., ve znění dle bodu III. tohoto usnesení

 

Termín: 20. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj; Bohemians - Ďolíček

Provede:         Ing. arch. Valovič, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-128866/2019; P10-134046/2019

 

Zpět na začátek usnesení