Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019)

Datum přijetí: 3.12.2019
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: 993

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy a návrh US BSBS 2019 v podobě dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

  1. souhlasí
  1. s podobou návrhu US BSBS 2019 v předkládané podobě jako s podkladem pro připomínkování Metropolitního plánu v procesu projednávání ve smyslu §50 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), a při rozhodování týkajících se územního rozvoje městské části Praha 10
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Ing. arch. Valoviče, místostarostu, předložit návrh US BSBS 2019 na 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽD

Číslo tisku:      P10-130149/2019

 

Zpět na začátek usnesení