Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019

Datum přijetí: 25.3.2019
Číslo usnesení: 5/4/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši 644 933 tis. Kč;

b) rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši 1 415 837 tis. Kč, z toho  závazné ukazatele:

 

b1)  Neinvestiční výdaje celkem                                                   814 309 tis. Kč

                    ORJ odvětví

                    0011 Územní rozvoj                                                                  1 150 tis. Kč 

                    0012 Stavební úřad                                                                       150 tis. Kč 

                    0021 Životní prostředí                                                             94 512 tis. Kč 

                    0031 Doprava                                                                            4 600 tis. Kč 

                    0041 Školství                                                                         214 987 tis. Kč

                    0051 Sociální věci                                                                  133 488 tis. Kč 

                    0061 Kultura a volný čas                                                         14 646 tis. Kč

                    0062 Sport                                                                                 1 668 tis. Kč

                    0063 Projekty MČ Praha 10                                                      3 715 tis. Kč

                    0064 Veřejná finanční podpora                                               36 302 tis. Kč

                    0065 Správa kulturních objektů MČ Praha 10                          3 000 tis. Kč

                    0081 Obecní majetek                                                                 6 547 tis. Kč

                    0082 Správa majetku                                                               16 285 tis. Kč

                    0091 Vnitřní správa                                                               235 830 tis. Kč

                    0010 Pokladní správa                                                              47 429 tis. Kč
 

 

 

- 2 -

 

b2)  Investiční výdaje celkem                                                     601 528 tis. Kč  

           ORJ odvětví

          0011 Územní rozvoj                                                                  2 195 tis. Kč 

          0021 Životní prostředí                                                             32 660 tis. Kč 

          0031 Doprava                                                                            3 750 tis. Kč 

          0041 Školství                                                                             1 600 tis. Kč

          0081 Obecní majetek                                                                    500 tis. Kč

          0082 Správa majetku                                                             541 210 tis. Kč

          0091 Vnitřní správa                                                                   3 113 tis. Kč

          0010 Pokladní správa                                                              16 500 tis. Kč

 

c) Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2018 do roku 2019 v celkové výši – 770 904 tis. Kč.

d) Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2024.

e) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2019 v objemu 186 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 26 250 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2019 je 410.

f) Limit prostředků na platy zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, Praha 10 pro rok 2019 v objemu 35 400 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 400 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2019 je 82.

g) Limit prostředků na platy zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 pro rok 2019 v objemu 100 373 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 850 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2019 je 242.

h) Limit prostředků na platy zaměstnanců Kulturního domu Barikádníků pro rok 2019 v objemu 3 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady (DPČ a DPP) ve výši 1 000 tis. Kč, při průměrném přepočteném počtu osob 6,00. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2019 je 9.

i) Odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice ve výši 4 000 tis. Kč.

j) Odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429 ve výši 12 000 tis. Kč.

k) Plán zdaňované činnosti na rok 2019 dle přílohy č. VII předloženého materiálu.

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2019 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.;

v jednotlivých případech do výše 5 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10),
v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky, včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ
Praha 10, k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč.

 

 

- 3 -

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019, včetně informaci o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

 

Termín: 30. 9. 2019

Termín: 30. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-008200/2019

Zpět na začátek usnesení