Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta

Datum přijetí: 15.1.2019
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: 33

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. vyhovění žádosti Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor korupce ze dne 27. 11. 2018, o zproštění mlčenlivosti advokáta JUDr. Karla Codla, z advokátní kanceláře Felix a spol., advokátní kancelář, pro účely trestního řízení vedeného policejním orgánem odboru korupce Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV pod sp. zn. NCOZ-2869/TČ-2016-412100, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. zproštění advokáta JUDr. Karla Codla z advokátní kanceláře Felix a spol., advokátní kancelář, mlčenlivosti ohledně všech skutečností, které se dozvěděl při poskytování právních služeb městské části Praha 10 ve vztahu ke společnosti Key Investments, a. s., pro účely trestního řízení vedeného policejním orgánem odboru korupce Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV pod sp. zn. NCOZ-2869/TČ-2016-412100, dle § 21 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v rámci prověřování dalších podezření z trestných činů spáchaných v souvislosti s činností obchodníka s cennými papíry Key Investments, a. s., dle přílohy č. 4. předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ dle části IV. předloženého materiálu

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat a odeslat JUDr. Codlovi zproštění mlčenlivosti v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Termín: 21. 1. 2019

 

  1. informovat Policii ČR o zproštění JUDr. Codla mlčenlivosti dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 21. 1. 2019

 

IV. pověřuje

Renatu Chmelovou, starostku, k předložení informace o postupu MČ Praha 10 v záležitosti dle bodu I. a II. tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 dne 28. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová, starostka

Anotace:         KEY INVESTMENTS, a. s.

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-003711/2019

Zpět na začátek usnesení