Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci k Memorandu o spolupráci MČ Praha 10 a realizátorů projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

Datum přijetí: 15.1.2019
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: 32

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s Memorandem o spolupráci MČ Praha 10 a realizátorů projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

  1. ukládá

1. pí Chmelové, starostce

  1. podepsat Memorandum o spolupráci MČ Praha 10 a realizátorů projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová, starostka

Anotace:         byty; samospráva

Provede:         pí Chmelová, starostka

Na vědomí:     -

Garant:            pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-005703/2019

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 32 ze dne 15. 1. 2019

 

 

Memorandum o spolupráci

MČ Praha 10

 

a realizátorů projektu

 

Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

(R-Mosty, z. s., Platforma pro sociální bydlení, z. s. a Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.)

 

Představitelé městské části Praha 10 (dále jen městská část) a zástupci realizátorů projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví (dále jen projekt) prohlašují, že se shodují na potřebě efektivního řešení bytové nouze na území městské části Praha 10. Za tímto účelem budou spolupracovat při vytváření komplexní koncepce systému bydlení na Praze 10 (včetně sociálního bydlení).

Cílem spolupráce městské části a realizátorů projektu je zvýšení efektivity řešení bytové nouze na místní úrovni. Městská část má v rámci spolupráce příležitost získat know-how a v praxi vyzkoušet nástroje vyvinuté v rámci projektu na základě zkušeností z jiných měst a ze zahraničí. Realizátoři projektu poskytnou pro úspěšnou implementaci těchto nástrojů vlastní odborné kapacity. Městská část též může využít kapacit projektu pro hodnocení efektivity dosavadních i nově nastavovaných programů při řešení bytové nouze.

Součástí projektu je i tzv. Síť partnerství, sdružující obce a neziskové organizace, které se rozhodly spolupracovat na ukončování bezdomovectví a řešení bytové nouze na svém území. V rámci Sítě partnerství má městská část možnost se pravidelně setkávat s ostatními zapojenými obcemi a neziskovými organizacemi. Realizátoři projektu vždy ve spolupráci s jednou hostitelskou obcí či organizací zajišťují pravidelná čtvrtletní setkání Sítě partnerství.

Městská část Praha 10 v souvislosti s tímto memorandem souhlasí, že o navázání spolupráce bude informovat všechny relevantní aktéry ve svém území, zejména pak zástupce věcně příslušných odborů úřadu městské části a relevantní poskytovatele sociálních služeb, a že v rámci svých pravomocí zajistí součinnost těchto aktérů při naplňování společných cílů.

 

 

V Praze dne……………………

 

 

Za městskou část Praha 10

 

 

 

………………………………………………

starostka Renata Chmelová

Za realizátory projektu

 

 

 

…..…………………………………………

 

 

 

Zpět na začátek usnesení