Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 15/6/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/8/2018
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 prodloužení termínu na prodej pozemků parc. č. 3118/11, 3118/12 - zastavěné plochy  nádvoří a parc. č. 3118/10 – související plocha – společný dvůr dle vymezeného celku č. 231, vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČO 264 63 229, za celkovou kupní cenu ve výši 1 081 360 Kč do 31. 12. 2018

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Nučická 5 a 7, IČO 264 63 229, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2018

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-009002/2018

Zpět na začátek usnesení