Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“

Datum přijetí: 18.12.2017
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 994

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise ze dne 22. 11. 2017 užšího řízení na veřejnou zakázku „Dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele VISTORIA CZ, a. s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 251 10 977, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucí OMP

1.1.    podepsat smlouvu na realizaci veřejné zakázky s  dodavatelem vybraným dle bodu I. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

Termín: 31. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-127320/2017; P10-131208/2017

Zpět na začátek usnesení