Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
15.11.2021 11 26 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 Zastupitelstvo
15.11.2021 10 26 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou Zastupitelstvo
15.11.2021 9 26 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 Zastupitelstvo
15.11.2021 8 26 Informace o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Zastupitelstvo
15.11.2021 7 26 Návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10 Zastupitelstvo
15.11.2021 6 26 Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. Zastupitelstvo
15.11.2021 5 26 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Zastupitelstvo
15.11.2021 4 26 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí Zastupitelstvo
15.11.2021 3 26 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 – ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 – ostatní plocha, vše k. ú. Vršovice, Praha 10 Zastupitelstvo
15.11.2021 2 26 Návrh na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a písmenem „b“ o výměře 9 m2, oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021, z pozemku parc. č. 3034/1 – ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Zastupitelstvo
15.11.2021 1 26 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
20.9.2021 10 25 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. Zastupitelstvo
20.9.2021 9 25 Návrh na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí" Zastupitelstvo
20.9.2021 25 Návrh na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci Zastupitelstvo
20.9.2021 8 25 Návrh na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10 Zastupitelstvo
20.9.2021 7 25 Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 10 Janu Kotěrovi in memoriam Zastupitelstvo
20.9.2021 6 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11. Zastupitelstvo
20.9.2021 5 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 33. Zastupitelstvo
20.9.2021 4 25 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
20.9.2021 3 25 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 Zastupitelstvo
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10