Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 5792      nové hledání >>>
Strana 1 z 116První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
23.6.2020 538 12 k návrhu dalšího postupu při úpravě nájemného v pronajatých obecních bytech na dobu neurčitou Rada
23.6.2020 537 12 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 do odvětví 0091 Rada
23.6.2020 536 12 k návrhu na schválení programového využití vily Karla Čapka Rada
23.6.2020 535 12 k návrhu na schválení projektu „Praha 10 bez graffiti II“ Rada
23.6.2020 534 12 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0061 - Kultura a volný čas do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
23.6.2020 533 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na dobu neurčitou s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“ Rada
23.6.2020 532 12 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada
23.6.2020 531 12 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru stavebního (OST) ÚMČ Praha 10 Rada
23.6.2020 530 12 k návrhu k projednání „Metodického postupu pro strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10“ Rada
23.6.2020 529 12 k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky Rada
23.6.2020 528 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
23.6.2020 527 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
23.6.2020 526 12 k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 2020 Rada
23.6.2020 525 12 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7003) Rada
23.6.2020 524 12 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3036) Rada
23.6.2020 523 12 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7003) Rada
23.6.2020 522 12 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 - Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
23.6.2020 521 12 k návrhu na souhlas s přijetím nadačního příspěvku Nadace O2 Základní školou, Praha 10, Brigádníků 14/510, v rámci grantové výzvy O2 Chytrá škola a se zněním smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací O2 a Základní školou, Praha 10, Brigádníků 14/510 Rada
23.6.2020 520 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k aktualizaci materiálu - Prodej pozemků parc. č. 618/4, 619/3 a 619/5 v k. ú. Malešice p. ************** Rada
23.6.2020 519 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků v k. ú. Vinohrady - parc. č. 4005/7, 4013/2, 4015/3, 4015/4, 4077/1, 4311/10 a 4340/8 ve vlastnictví HMP za pozemky parc. č. 3268 a 3269 ve vlastnictví Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Rada
23.6.2020 518 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 956 o výměře cca 243 m2 v k. ú. Malešice paní ************ Rada
23.6.2020 517 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 2403/4, 2403/3, 2403/2 a části 2403/1 v k. ú. Záběhlice p. ********** Rada
23.6.2020 516 12 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Rada
23.6.2020 515 12 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Magnitogorská 14/1430 Rada
23.6.2020 514 12 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
23.6.2020 513 12 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102 Rada
23.6.2020 512 12 k návrhu na posunutí termínu uloženého usnesením Rady MČ Praha 10 č. 733 ze dne 24. 9. 2019 Rada
23.6.2020 511 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti (právo stezky a cesty) k tíži pozemku parc. č. 2199/16 v k. ú. Vršovice, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 1225-8/2010 Rada
23.6.2020 510 12 k návrhu na udělení souhlasu ke krátkodobému užívání části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, za účelem provozování tržního místa Rada
23.6.2020 509 12 k návrhu na uzavření smluv o nájmu částí pozemku s jejich současnými uživateli Rada
23.6.2020 508 12 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu na dobu určitou Rada
23.6.2020 507 12 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
23.6.2020 506 12 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v MŠ U Roháčových kasáren Rada
23.6.2020 505 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
23.6.2020 504 12 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
23.6.2020 503 12 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
23.6.2020 502 12 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
23.6.2020 501 12 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
23.6.2020 500 12 k návrhu na výměnu stávajícího obecního bytu za jiný obecní byt v rámci dostupného bydlení MČ Praha 10, v kategorii ústupového bydlení z důvodů zdravotních Rada
23.6.2020 499 12 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
23.6.2020 498 12 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytu Rada
23.6.2020 497 12 k návrhu na prominutí dluhu Rada
23.6.2020 496 12 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 428 ze dne 26. 5. 2020 k návrhu na schválení zahájení předběžných tržních konzultací za účelem zajištění náhradních prostor pro nově vznikající oddělení parkovacích zón v odboru dopravy a po dobu rekonstrukce budovy Radnice Městské části Praha 10 a schválení záměru veřejné zakázky malého rozsahu za účelem zajištění prostor pro nově vznikající oddělení parkovacích zón Rada
23.6.2020 495 12 k návrhu na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 1307/5 v k. ú. Vršovice na MČ Praha 10 Rada
23.6.2020 494 12 k návrhu na zplnomocnění Ing. arch. Pavla Bednaříka k projednání projektu DH Přistoupimská – udržovací práce, Sportoviště Přistoupimská - udržovací práce, DH Pod Rapidem – nové oplocení Rada
23.6.2020 493 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2037) na výkon sociální práce Rada
23.6.2020 492 12 k návrhu na vystavení plné moci k zastupování v řízení u Obvodního soudu pro Prahu 10 Rada
23.6.2020 491 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu na MŠ, Jasmínová 2904/34,P10“ Rada
9.6.2020 490 11 k návrhu na zajištění BOZP a PO na objektu ÚMČ P10 formou outsourcingu Rada
9.6.2020 489 11 k návrhu na souhlas se členstvím tajemnice ÚMČ Praha 10 ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Rada
Strana 1 z 116První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10