Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7143      nové hledání >>>
Strana 1 z 143První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
5.10.2021 781 18 k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „Polyfunkční objekt BKP transport Group, ppč. 3053/4 v k. ú. Michle“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Rada
5.10.2021 780 18 k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 Rada
5.10.2021 779 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2101) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 Rada
5.10.2021 778 18 k návrhu na udělení plné moci společnosti LILA - architektonický ateliér, s. r. o., pro zajištění potřebných úkonů na stavbu „ AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - DOPLNĚNÍ ZASTŘEŠENÍ U LEDOVÉ PLOCHY“ Rada
5.10.2021 777 18 k návrhu na rozpracování usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 20. září 2021 Rada
5.10.2021 776 18 k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 Rada
5.10.2021 775 18 k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM, DDHM a předmětů operativní evidence Rada
5.10.2021 774 18 k návrhu na projednání žádosti společnosti Vzdělávací zahradnické centrum, spol. s r. o., o úpravu výše nájemného Rada
5.10.2021 773 18 k návrhu na projednání žádosti o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře 35,0 m², k. ú. Michle, pod plechovou garáží ve vlastnictví žadatelky Rada
5.10.2021 772 18 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 1579/1 v k. ú. Vinohrady Rada
5.10.2021 771 18 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
5.10.2021 770 18 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
5.10.2021 769 18 k návrhu na schválení žádosti o prodloužení nájmu nebytového prostoru Rada
5.10.2021 768 18 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
5.10.2021 767 18 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
5.10.2021 766 18 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
5.10.2021 765 18 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
5.10.2021 764 18 k návrhu na schválení náhradníků podpůrné komise výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití „Strašnické divadlo“ Rada
5.10.2021 763 18 k návrhu na vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a návrh na jmenování členů podpůrné komise Rada
5.10.2021 762 18 k návrhu na úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče Rada
5.10.2021 761 18 k návrhu na úpravu Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
5.10.2021 760 18 k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče Rada
5.10.2021 759 18 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 30. 6. 2021 Rada
5.10.2021 758 18 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., k 30. 6. 2021 Rada
5.10.2021 757 18 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 Rada
5.10.2021 756 18 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
5.10.2021 755 18 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
27.9.2021 754 10 k návrhu na změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2021 z kapitoly OHS do OKP Rada
27.9.2021 753 10 k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 Rada
21.9.2021 752 17 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o vyvěšení vlajky České obce sokolské (p. Michal Burian, Česká obec sokolská, Tyršův dům - Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, ze dne 17. 9. 2021)
Rada
21.9.2021 751 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská II“ Rada
21.9.2021 750 17 k návrhu nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích - připomínkové řízení Rada
21.9.2021 749 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3078) Rada
21.9.2021 747 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3077) Rada
21.9.2021 748 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2091) Rada
21.9.2021 746 17 k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2022 Rada
21.9.2021 745 17 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada
21.9.2021 744 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie covid-19 (Program podpory E) v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2085) Rada
21.9.2021 743 17 k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
21.9.2021 742 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
21.9.2021 741 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
21.9.2021 740 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
21.9.2021 738 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2079) Rada
21.9.2021 739 17 k návrhu na schválení realizace 9. ročníku projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2021/2022 Rada
21.9.2021 737 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2092) Rada
21.9.2021 736 17 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 12 Rada
21.9.2021 735 17 k návrhu na vyhlášení 12. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada
21.9.2021 734 17 k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k srpnu 2021 Rada
21.9.2021 733 17 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ Rada
21.9.2021 732 17 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 622 ze dne 27. 7. 2021 k návrhu na schválení záměru přípravy poptávkového řízení na instalaci podružného měření v objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 Rada
Strana 1 z 143První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10