Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7264      nové hledání >>>
Strana 7 z 146První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
13.7.2021 603 14 k podání adresovanému RMČ:
Problematika privatizace bytových jednotek (SVJ Moskevská 667/68 Praha 10, Mgr. Lucie Špičková, ze dne 12. 7. 2021)
Rada
13.7.2021 601 14 k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 530 ze dne 29. 6. 2021 Rada
13.7.2021 599 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni v MŠ Přetlucká, Přetlucká 2252/51, Praha 10“ Rada
13.7.2021 600 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon TDS a BOZP při provádění stavby Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská“ Rada
13.7.2021 598 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY u bytového objektu č. p. 629, Černokostelecká č. 10, k. ú. Strašnice“ Rada
13.7.2021 597 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava odvodnění částí střech a souvisejících dřev, prvků krovu a stropu v rozsahu poškozených částí hl. uličních říms a statické zajištění a oprava poškozených částí hl. uličních říms objektu ul. Kodaňská 500 a ul. Estonská 411, Praha 10“ Rada
13.7.2021 595 14 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada
13.7.2021 596 14 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ v otevřeném řízení Rada
13.7.2021 594 14 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2062) určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid - 19 Rada
13.7.2021 593 14 k návrhu na schválení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu Když hvězdy září pořádanou Národním muzeem Rada
13.7.2021 592 14 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10 Janu Kotěrovi in memoriam Rada
13.7.2021 591 14 k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10 s účinností od 14. 7. 2021 Rada
13.7.2021 589 14 k návrhu na uzavření Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a Smlouvy o provedení stavby se společností AGEL, a. s. u akce: NEMOCNICE MALEŠICE Rada
13.7.2021 590 14 k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor (Úřad práce ČR) Rada
13.7.2021 588 14 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti na dobu určitou Rada
13.7.2021 587 14 k návrhu na uzavření 3 x Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v domech Francouzská 464/62, Kozácká 289/9 a Rybalkova 163/17, Praha 10 se společností Vodafone Czech Republic, a. s. Rada
13.7.2021 585 14 k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
13.7.2021 586 14 k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ Rada
13.7.2021 584 14 k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512 na akci „Rekonstrukce Polikliniky Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10“ Rada
13.7.2021 583 14 k návrhu na zrušení části výběrového řízení na prodej volné bytové jednotky č. 1936/20, v domě U Hranic 1936/19, Praha 10, formou elektronické aukce, vyhlášeného v termínu od 17. 5. do 16. 6. 2021 Rada
13.7.2021 582 14 k návrhu na schválení záměru na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň a části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
13.6.2021 581 14 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení s názvem „Nájem částí pozemků bývalého zahradnictví“ Rada
13.7.2021 580 14 k návrhu na uzavření smluv o nájmu částí pozemků - zahrádek z důvodu změny jejich nájemce Rada
13.7.2021 578 14 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků za účelem umístění stavební buňky, mobilního WC a manipulační plochy pro stavbu - oprava horkovodu Rada
13.7.2021 579 14 k návrhu na vyhodnocení Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky Rada
13.7.2021 577 14 k návrhu na pronájem částí pozemků parc. č. 2078/248, parc. č. 2078/253 a parc. č. 2078/357, o celkové výměře 200,0 m2, k. ú. Záběhlice, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada
13.7.2021 576 14 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 2244/143, o celkové výměře 40,0 m2, k. ú. Strašnice, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada
13.7.2021 575 14 k návrhu na pronájem pozemku parc. č. 547/1, o výměře 655,0 m2, k. ú. Vršovice, za účelem užívání komunitní zahrady Rada
13.7.2021 574 14 k informaci o ekologickém vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM Rada
13.7.2021 573 14 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o společném užívání tenisových dvorců mezi ZŠ Hostýnská a FOCUS Bohemia, s. r. o. Rada
13.7.2021 572 14 k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 494 ze dne 15. 6. 2021 a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem situování sestavy podzemních sběrných nádob tříděného odpadu na pozemku č. parc. 4046/175 k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Rezidence Michelangelova, s. r. o Rada
13.7.2021 570 14 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
13.7.2021 571 14 k návrhu na projednání žádosti SVJ Minská 773/8 o souhlas s realizací půdní vestavby Rada
13.7.2021 569 14 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
13.7.2021 568 14 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
13.7.2021 567 14 k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt v rámci dostupného bydlení MČ Praha 10, v kategorii ústupového bydlení z důvodů zdravotních Rada
13.7.2021 565 14 k návrhu na souhlas s rozdělením finančních prostředků státního rozpočtu na posílení mzdových prostředků pro ředitele škol a školského zařízení Rada
13.7.2021 566 14 ke zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2020 Rada
13.7.2021 564 14 k žádosti Základní školy, Praha 10, Olešská 18/2222 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
13.7.2021 563 14 k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada
29.6.2021 562 13 k návrhu na poskytnutí solidární pomoci jihomoravským obcím zasaženým tornádem a schválení souvisejícího rozpočtového opatření Rada
29.6.2021 561 13 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 81/5 v k. ú. Strašnice Rada
29.6.2021 560 13 k informaci o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Rada
29.6.2021 559 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2021 (RO 8023 a RO 8024) Rada
29.6.2021 558 13 k návrhu na zrušení bodu I. b) usnesení RMČ č. 288 ze dne 20. 4. 2021, jímž byl schválen vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 na víceletý projekt, a dále na schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2021 na víceletý projekt Rada
29.6.2021 557 13 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8025) Rada
29.6.2021 556 13 k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
29.6.2021 554 13 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3064) Rada
29.6.2021 555 13 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválený v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7005) Rada
29.6.2021 553 13 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4184/6 v k. ú. Strašnice Rada
Strana 7 z 146První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10