Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7264      nové hledání >>>
Strana 6 z 146První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
24.8.2021 652 15 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
24.8.2021 651 15 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
24.8.2021 650 15 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
24.8.2021 649 15 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8030) Rada
24.8.2021 648 15 k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ Rada
24.8.2021 647 15 k návrhu nového nařízení, kterým se vydává tržní řád Rada
24.8.2021 646 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 4330/5 a 4330/6 v k. ú. Strašnice z vlast. ČD, a. s., do majetku HMP Rada
24.8.2021 645 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 4461/1 v k. ú. Strašnice Rada
24.8.2021 644 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 4068/4 v k. ú. Strašnice Rada
24.8.2021 643 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 1463/1 a pozemku parc. č. 1463/28 v k. ú. Strašnice Rada
24.8.2021 642 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 2502/29 a parc. č. 2502/66 v k. ú. Vršovice, z vlastnictví ČD, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy Rada
24.8.2021 641 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 1854/24 ve vlastnictví spol. Pražská energetika, a. s., za pozemek parc. č. 1817/11 ve vlastnictví hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice Rada
24.8.2021 640 15 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 676/2 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví fyzických osob za pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy Rada
24.8.2021 639 15 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 28/2291 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
10.8.2021 638 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0232 na akci „Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MŠ Ve Stínu 6/2103, 110 00 Praha 10 - Strašnice“ Rada
10.8.2021 637 9 k návrhu na uzavření dohody narovnání ve věci smlouvy o dílo č. 2017/OMP/1396 týkající se zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu ZŠ v Olšinách Rada
10.8.2021 636 9 k návrhu na zapojení základních škol zřízených městskou částí Praha 10 do programu Trenéři ve škole Rada
10.8.2021 635 9 k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada
10.8.2021 634 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domácí dřevěné kompostéry pro občany MČ Praha 10“ Rada
10.8.2021 633 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domácí kompostéry pro občany MČ Praha 10“ Rada
10.8.2021 632 9 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru v 1. a 2. NP, v objektu občanské vybavenosti „Poliklinika Malešice“ č. p. 573, ulice Plaňanská č. o. 1, k. ú. Malešice, Praha 10 Rada
10.8.2021 631 9 k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
10.8.2021 630 9 k návrhu na schválení záměru prodeje volných nebytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
10.8.2021 629 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění reklamního zařízení č. 2021/OBN/1098 ze dne 29. 7. 2021 na adrese V Olšinách 200/69 v k. ú. Strašnice Rada
10.8.2021 628 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0728 na akci „Oprava otopné soustavy pavilonu A, B a C MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10“ Rada
10.8.2021 627 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI (vodovod) A VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ V KOLEKTORU V PAVILONU B OBJEKTU ZŠ ŠVEHLOVA, PRAHA 10“ Rada
10.8.2021 626 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce MŠ Jasmínová, Praha 10 - výměna oken objektu“ Rada
10.8.2021 625 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1054 na akci: „Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká 2252/51, 100 00 Praha 10 - Strašnice“ Rada
10.8.2021 624 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0196 na akci „Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Tuchorazská 472/a Praha 10“ Rada
10.8.2021 623 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0368 na akci „Dokončení opravy rozvodů ZTI a vytápění a oprava dělící příčky v dílně a oprava podlahy v učebně v 1 NP v ZŠ Gutova, Gutova 1987/39, Praha 10“ Rada
27.7.2021 622 8 k návrhu na schválení záměru přípravy poptávkového řízení na instalaci podružného měření v objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 Rada
27.7.2021 621 8 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Rezidence Limuzská, a. s. Rada
27.7.2021 620 8 k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností Rezidence Limuzská, a. s. Rada
27.7.2021 619 8 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Počernická Development, s. r. o. Rada
27.7.2021 618 8 k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 493 ze dne 15. 6. 2021 a na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností GAMA PD, s. r. o. a udělení plné moci společnosti GAMA PD, s. r. o., k jednání s odborem životního prostředí a územního rozvoje a k jednání s odborem památkové péče MHMP Rada
27.7.2021 616 8 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemků, nebo jejich částí, o celkové výměře 1 872,1 m2, k. ú. Vršovice Rada
27.7.2021 617 8 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební opravy školního hřiště vč. jeho spodní stavby u ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, Praha 10 - Vršovice“ Rada
27.7.2021 615 8 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 497 ze dne 15. 6. 2021 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu ploch k instalaci vývěsních štítů a souvisejících prvků na adrese Holandská 669/1 v k. ú. Vršovice Rada
27.7.2021 614 8 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu ploch k umístění a instalaci propagačních poutačů a bannerů na adrese V Olšinách 200/69 v k. ú. Strašnice Rada
27.7.2021 613 8 k návrhu na poskytnutí náhradních obecních bytů výměnou za stávající obecní byty Rada
27.7.2021 612 8 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
27.7.2021 611 8 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití ,,Strašnické divadlo“ a návrh na jmenování členů podpůrné komise Rada
27.7.2021 610 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P10 (RO 2064) Rada
27.7.2021 609 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2063) Rada
27.7.2021 607 8 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
27.7.2021 608 8 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - EU (MAP II) Rada
27.7.2021 606 8 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru - Kancelář hlavního architekta (KHA) ÚMČ Praha 10 Rada
27.7.2021 605 8 k návrhu na jmenování vedoucí Odboru stavebního (OST) ÚMČ Praha 10 Rada
27.7.2021 604 8 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ Praha 10 Rada
13.7.2021 602 14 k podání adresovanému RMČ:
Dotace dle usn. RMČ č. 460 ze dne 1. 6. 2021 (Nábož. obec Církve čs. husitské, Mgr. Frýdl, Centrum MANA, z. s., IČO 228 39 810, DS: ngsnign, Moskevská 967/34, 101 00 Praha 10, ze dne 30. 6. 2021)
Rada
Strana 6 z 146První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10