Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7264      nové hledání >>>
Strana 5 z 146První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
7.9.2021 702 16 k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ Rada
7.9.2021 701 16 k návrhu na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10 Rada
7.9.2021 699 16 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ TĚLOCVIČEN ZŠ EDEN ul. Vladivostocká č. p. 1035/6, Praha 10 - Vršovice“ Rada
7.9.2021 700 16 k návrhu programu 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
7.9.2021 698 16 k návrhu na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
7.9.2021 697 16 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 Rada
7.9.2021 696 16 k návrhu na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2021/2022 Rada
7.9.2021 695 16 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci Rada
7.9.2021 694 16 ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
7.9.2021 693 16 k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a na čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
7.9.2021 692 16 k návrhu na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“ Rada
7.9.2021 691 16 k informaci o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Rada
7.9.2021 690 16 k návrhu na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10 Rada
7.9.2021 689 16 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace Rada
7.9.2021 688 16 k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace Rada
7.9.2021 687 16 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33. Rada
7.9.2021 686 16 k návrhu na schválení převodu správy movitého majetku tvořícího vybavení domu č. p. 1796, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 79, Praha 10 na hl. m. Prahu Rada
7.9.2021 685 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
7.9.2021 684 16 k návrhu na nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
7.9.2021 683 16 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
7.9.2021 682 16 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
7.9.2021 681 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
7.9.2021 680 16 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
7.9.2021 679 16 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 1023 ze dne 1. 12. 2020 Rada
7.9.2021 678 16 k návrhu na zahájení přípravy projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10 Rada
7.9.2021 677 16 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení Rada
7.9.2021 676 16 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 2225/196, 197, 201 v k. ú. Záběhlice a parc. č. 3430/26, 3431/13, 3432/60, 62 v k. ú. Strašnice ve vlast. *************, pozemků parc. č. 2225/198, 202, 2587/4 a 4314/16 v k. ú. Záběhlice ve vlast. ************ za část pozemku parc. č. 2527/27 v k. ú. Záběhlice a pozemky parc. č. 4482/8 a 4482/9 v k. ú. Strašnice ve vlast. HMP Rada
24.8.2021 675 15 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o nepodporu usnesení - projekt společnosti Central Group Výhledy Chodovec (SVJ Klapálkova, zástupce spolumajitelů domu pí *****, Klapálkova 2244, 149 00 Praha 11, ze dne 20. 8. 2021)
Rada
24.8.2021 674 15 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště Tulská, PRAHA 10“ Rada
24.8.2021 673 15 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště, Dvouletky 507, 100 00 Praha 10 - Strašnice“ Rada
24.8.2021 672 15 k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2022 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2022 Rada
24.8.2021 671 15 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 560 ze dne 29. 6. 2021 ohledně informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Rada
24.8.2021 670 15 k návrhu na schválení podání žádosti o prodloužení termínu pro doložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu UMČ Praha 10“ Rada
24.8.2021 668 15 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2073) určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021, včetně navýšení na „COVID“ odměny Rada
24.8.2021 669 15 k návrhu na schválení změny vnitřní instrukce „Aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na ÚMČ Praha 10“ Rada
24.8.2021 667 15 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3065), neinvestiční transfer MČ Praha 10 určený pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10 Rada
24.8.2021 666 15 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2021 Rada
24.8.2021 665 15 k informaci o návrhu plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10, a to včetně předpokládaných finančních nákladů Rada
24.8.2021 664 15 k návrhu na změnu ve složení Komise výchovně vzdělávací (KVV) Rady MČ Praha 10 Rada
24.8.2021 663 15 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada
24.8.2021 662 15 k návrhu na vzdání se schválené dotace na „Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 146 ze strany MČ P10 Rada
24.8.2021 661 15 k návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení o právu odpovídajícímu věcnému břemenu se společností Pražská teplárenská, a. s. Rada
24.8.2021 660 15 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Oprava anglického dvorku, položení zámkové dlažby, odstranění a opětovná stavba plotu v rámci výkopu pro sanaci objektu G na části pozemku parc. č. 3034/1, k. ú. Michle Rada
24.8.2021 659 15 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Dodatečné stavební povolení k přístavbě zádveří rodinného domu č. p. 569 v lokalitě Sedmidomky na části pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle Rada
24.8.2021 658 15 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2722/1 - ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k. ú. Michle Rada
24.8.2021 657 15 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11. Rada
24.8.2021 656 15 k návrhu na uzavření Dodatku č. 24 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
24.8.2021 655 15 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 číslo 520 ze dne 29. 6. 2021 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
24.8.2021 654 15 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 číslo 573 ze dne 13. 7. 2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o společném užívání tenisových dvorců mezi ZŠ Hostýnská a FOCUS Bohemia, s. r. o. Rada
24.8.2021 653 15 k návrhu na změnu nájemce nebytového prostoru č. 107 na adrese Černokostelecká 989/2 v k. ú. Strašnice Rada
Strana 5 z 146První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10