Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7264      nové hledání >>>
Strana 3 z 146První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
19.10.2021 802 19 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 26. 7. 2021 do 9. 9. 2021) Rada
19.10.2021 800 19 k návrhu na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí Rada
19.10.2021 801 19 k návrhu na uzavření Smluv o výpůjčce kompostérů pořízených v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadů v městské části Praha 10 - pořízení domácích kompostérů“ Rada
19.10.2021 799 19 k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30357438/5 - volnočasový areál Gutovka Rada
19.10.2021 798 19 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8044) Rada
19.10.2021 797 19 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2104) Rada
19.10.2021 795 19 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace Rada
19.10.2021 796 19 k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
19.10.2021 794 19 k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada
19.10.2021 793 19 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace Rada
19.10.2021 792 19 k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 Rada
19.10.2021 790 19 k návrhu na schválení záměru prodeje nebytových jednotek-garáží a staveb využívaných jako garážových stání Rada
19.10.2021 791 19 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek Rada
19.10.2021 789 19 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
19.10.2021 788 19 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem bytu Rada
19.10.2021 787 19 k návrhu na ukončení smlouvy o nájmu částí pozemků výpovědí ze strany Městské části Praha 10 Rada
19.10.2021 785 19 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
19.10.2021 786 19 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru v 2. NP, v bytovém domě č. p. 669, ulice Holandská č. o. 1, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
19.10.2021 784 19 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 390 ze dne 24. 5. 2021 Rada
19.10.2021 783 19 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
19.10.2021 782 19 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10 Rada
5.10.2021 780 18 k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 Rada
5.10.2021 781 18 k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru „Polyfunkční objekt BKP transport Group, ppč. 3053/4 v k. ú. Michle“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Rada
5.10.2021 779 18 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2101) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 Rada
5.10.2021 778 18 k návrhu na udělení plné moci společnosti LILA - architektonický ateliér, s. r. o., pro zajištění potřebných úkonů na stavbu „ AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - DOPLNĚNÍ ZASTŘEŠENÍ U LEDOVÉ PLOCHY“ Rada
5.10.2021 777 18 k návrhu na rozpracování usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 20. září 2021 Rada
5.10.2021 776 18 k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 Rada
5.10.2021 775 18 k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM, DDHM a předmětů operativní evidence Rada
5.10.2021 774 18 k návrhu na projednání žádosti společnosti Vzdělávací zahradnické centrum, spol. s r. o., o úpravu výše nájemného Rada
5.10.2021 773 18 k návrhu na projednání žádosti o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře 35,0 m², k. ú. Michle, pod plechovou garáží ve vlastnictví žadatelky Rada
5.10.2021 771 18 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
5.10.2021 772 18 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 1579/1 v k. ú. Vinohrady Rada
5.10.2021 770 18 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
5.10.2021 769 18 k návrhu na schválení žádosti o prodloužení nájmu nebytového prostoru Rada
5.10.2021 767 18 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
5.10.2021 768 18 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
5.10.2021 766 18 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
5.10.2021 765 18 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
5.10.2021 764 18 k návrhu na schválení náhradníků podpůrné komise výběrového řízení na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití „Strašnické divadlo“ Rada
5.10.2021 763 18 k návrhu na vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a návrh na jmenování členů podpůrné komise Rada
5.10.2021 762 18 k návrhu na úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče Rada
5.10.2021 761 18 k návrhu na úpravu Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
5.10.2021 760 18 k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče Rada
5.10.2021 758 18 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., k 30. 6. 2021 Rada
5.10.2021 759 18 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 30. 6. 2021 Rada
5.10.2021 757 18 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 Rada
5.10.2021 756 18 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
5.10.2021 755 18 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
27.9.2021 754 10 k návrhu na změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2021 z kapitoly OHS do OKP Rada
27.9.2021 753 10 k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 Rada
Strana 3 z 146První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10