Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7264      nové hledání >>>
Strana 2 z 146První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
2.11.2021 852 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Azylového domu pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 106 00 - Praha 10“ Rada
2.11.2021 850 20 k návrhu na provedení mimořádné dokladové inventury k 30. 9. 2021 na ÚMČ Praha 10 Rada
2.11.2021 851 20 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ Rada
2.11.2021 849 20 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Rada
2.11.2021 848 20 k návrhu na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 Rada
2.11.2021 847 20 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 Rada
2.11.2021 846 20 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 930/5 - ostatní plocha o rozměrech 3m na šířku a 21,61 m na délku v k. ú. Malešice Rada
2.11.2021 845 20 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2870 - zahrada v k. ú. Záběhlice Rada
2.11.2021 844 20 k návrhu na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a písmenem „b“ o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021 z pozemku parc. č. 3034/1 - ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Rada
2.11.2021 843 20 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3017/103 – zastavěná plocha pod garáží o výměře 10 m2 v k. ú. Michle Rada
2.11.2021 842 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
2.11.2021 841 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
2.11.2021 840 20 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 767 ze dne 5. 10. 2021 Rada
2.11.2021 839 20 k návrhu na nepřiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
2.11.2021 838 20 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
2.11.2021 837 20 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
2.11.2021 836 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
2.11.2021 835 20 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
2.11.2021 834 20 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
2.11.2021 833 20 k návrhu na uzavření Dodatku č. 22 (vyúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
2.11.2021 832 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2868/3 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v k. ú. Dolní Počernice ve vlastnictví ************** Rada
2.11.2021 831 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2299/1 v k. ú. Záběhlice Rada
2.11.2021 830 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 3397/9 v k. ú. Michle Rada
2.11.2021 829 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 218/5, 9 až 218/24 a částí pozemků parc. č. 241/2, 220/3, 218/7 v k. ú. Strašnice, BD BlaniceBYTY Rada
2.11.2021 828 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků pod garážemi vlastníkům garáží v k. ú. Strašnice Rada
2.11.2021 827 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 10/2 v k. ú. Malešice Rada
2.11.2021 826 20 k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace Rada
2.11.2021 825 20 k návrhu na souhlas se zapojením základních škol zřizovaných MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 - Opatření č. 1 Rada
2.11.2021 824 20 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2115) Rada
2.11.2021 823 20 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2108) Rada
19.10.2021 822 19 k podání adresovanému RMČ:
Poděkování pro MŠ Mládežnická (pí *****, e-mail: *****, ze dne 11. 10. 2021)
Rada
19.10.2021 821 19 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DOT/82/03/001074/2021 Rada
19.10.2021 819 19 k návrhu na úpravu závazných limitů stanovených Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu na rok 2021 Rada
19.10.2021 820 19 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2106) Rada
19.10.2021 818 19 k návrhu na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu na rok 2021 Rada
19.10.2021 816 19 k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2022 Rada
19.10.2021 817 19 k závěrečné zprávě k vyúčtování účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2020 - NOVÁ VÝZVA Rada
19.10.2021 815 19 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou Rada
19.10.2021 814 19 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
19.10.2021 813 19 k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
19.10.2021 811 19 k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 za druhé pololetí školního roku 2020/2021 Rada
19.10.2021 812 19 k návrhu na vyslovení souhlasu s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. do fondu investic této příspěvkové organizace Rada
19.10.2021 810 19 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8040) Rada
19.10.2021 809 19 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8043) Rada
19.10.2021 808 19 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
19.10.2021 806 19 k návrhu na zřízení bankovního účtu v české měně s názvem „Spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10“ Rada
19.10.2021 807 19 k návrhu na nominaci místostarosty Ing. Petra Beneše do Komise pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Rada
19.10.2021 805 19 k návrhu na odúčtování odepsaných pohledávek z knihy podrozvahových účtů Rada
19.10.2021 804 19 k návrhu na změnu plánu zdaňované činnosti OHS na rok 2021 snížením nákladů střediska 9100 Odbor hospodářské správy a navýšením nákladů střediska 9136 Majetková Ikon pro OHS Rada
19.10.2021 803 19 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
Strana 2 z 146První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10