Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7409      nové hledání >>>
Strana 146 z 149První   Předchozí   140  141  142  143  144  145  [146]  147  148  149  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
18.2.2015 138 4 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 - vyúčtovacího a Dodatku č. 5 (aktualizačního) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group schvalen Rada
18.2.2015 139 4 k návrhu na rozpracování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 26. ledna 2015 schvalen Rada
18.2.2015 140 4 k návrhu na podání žalob, na zahájení exekučních řízení na vyklizení bytů a finančních exekučních řízení a na schválení pověření k zastupování městské části Praha 10 schvalen Rada
18.2.2015 141 4 k návrhu záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Rada
18.2.2015 142 4 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/20/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1861, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky schvalen Rada
18.2.2015 143 4 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/11/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 710, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 80, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Rada
18.2.2015 144 4 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/15/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1859, k. ú. Strašnice, ul. Krátká č. o. 20, Praha 10, rozděleným na jednotky schvalen Rada
18.2.2015 145 4 k návrhu na přidělení bytových jednotek v Domě spokojeného žití Sámova schvalen Rada
18.2.2015 146 4 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním investičního fondu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. schvalen Rada
18.2.2015 147 4 k návrhu na udělení pověření vedoucímu odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Bc. Martinu Pecánkovi ve věci žádostí o úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře schvalen Rada
18.2.2015 148 4 k návrhu na zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u České spořitelny, a. s., včetně podpisových vzorů v rámci projektu „Práce a rodina – jde to!“ a informace o ukončení projektu „Práce a rodina – jde to!“ schvalen Rada
18.2.2015 149 4 k návrhu na schválení realizace projektu „Práce a rodina – jde to! II.“ a zřízení nového bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u České spořitelny, a. s., včetně podpisových vzorů schvalen Rada
18.2.2015 150 4 k návrhu na schválení Jednacího řádu Komise grantové Rady městské části Praha 10 (KG) schvalen Rada
18.2.2015 151 4 k návrhu na uzavření smluv pro umístění reklamních zařízení schvalen Rada
18.2.2015 152 4 k návrhu na prominutí sankčního poplatku za NP č. 500 na adrese Vršovická 1462/66 v k. ú. Vršovice (SVJ VRUMO) schvalen Rada
18.2.2015 153 4 k návrhu na prominutí smluvní pokuty za opožděné vyklizení části pozemku parc. č. 2798/436, k. ú. Strašnice, Tržnice Na Barče, panu ************ schvalen Rada
18.2.2015 154 4 k návrhu na zrušení věcného břemene – krytu CO v domech č. p. 857 a 825 v ulici Na Padesátém, Praha 10 – Strašnice, pro Bytové družstvo Na Padesátém 1, 3 schvalen Rada
189.2.2015 155 4 k návrhu na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 4311/4, 4311/5 a 4311/6, k. ú. Vinohrady, pro společnost PREdistribuce, a. s. schvalen Rada
18.2.2015 156 4 k návrhu na schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve věci kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1359/4, k. ú. Vršovice, pro Bytové družstvo č. p. 632/44 se sídlem Praha 10, 28. pluku 632/44 schvalen Rada
18.2.2015 157 4 k návrhu na schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 2092/1, v k. ú. Vršovice pro společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ve věci uložení dešťové kanalizace schvalen Rada
18.2.2015 158 4 k návrhu na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) pro společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., na pozemek parc. č. 1361/6, v k. ú. Vršovice, ve věci přeložky plynovodu schvalen Rada
18.2.2015 159 4 k návrhu na udělení pověření uvolněnému členu RMČ Praha 10 Mgr. Bohumilu Zoufalíkovi ve věci zastupování MČ Praha 10 ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, při územních řízeních schvalen Rada
24.2.2015 160 5 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (pí ************ schvalen Rada
24.2.2015 161 5 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (Telefónica Czech Republic, a. s.) schvalen Rada
24.2.2015 162 5 k návrhu na poskytnutí dočasné slevy na nájemném za nebytový prostor (ZUZA, spol. s r. o.) schvalen Rada
24.2.2015 163 5 k návrhu vzorového znění dohod o úpravách předmětu výprosy (výpůjčky, nájmu) s CSOP Praha 10 schvalen Rada
24.2.2015 164 5 k návrhu na pověření oddávajících z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrhu na stanovení práva členů Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech schvalen Rada
24.2.2015 165 5 k informaci o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Rada
24.2.2015 166 5 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů schvalen Rada
24.2.2015 167 5 k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Zajištění podpory Software Assurance na licencích Microsoft pořízených MČ Praha 10“ schvalen Rada
28.1.2015 97 3 k informaci o provedených kontrolách údržby veřejné zeleně a úklidu chodníků na území MČ Praha 10 ve IV. čtvrtletí r. 2014 schvalen Rada
28.1.2015 98 3 k návrhu na schválení Jednacího řádu Komise majetkové a nebytových prostor (KMN) schvalen Rada
28.1.2015 99 3 k návrhu na udělení souhlasu k uzavření Smluv o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na adrese: Praha 10 – Záběhlice, Zvonková 2902/6 schvalen Rada
28.1.2015 100 3 k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 schvalen Rada
28.1.2015 101 3 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů schvalen Rada
28.1.2015 102 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/11/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 103 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1415, k. ú. Vršovice, ul. Taškentská č. o. 4, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Rada
28.1.2015 104 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/48/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1272, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 4, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271, 1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 5 a 4 a ul. Litevská č. o. 2 a 4, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 105 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/4/2012 ze dne 10. 12. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 106 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/58/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 107 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/63/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 108 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/17/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 11, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 109 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/34/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 110 3 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/14/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Rada
28.1.2015 111 3 k návrhu Jednacího řádu Komise bytové politiky Rady městské části Praha 10 (KBP) schvalen Rada
28.1.2015 112 3 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití vybraným žadatelům schvalen Rada
28.1.2015 113 3 k návrhu plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2015 schvalen Rada
28.1.2015 114 3 k návrhu pověření pro Mgr. Davida Eksteina, ved. OMP k zastupování MČ Praha 10 ve správních a soudních řízeních a k pověřování zaměstnanců MČ Praha 10 a ke zmocňování dalších osob a pověření Mgr. Davida Eksteina, ved. OMP a Bc. Martina Pecánka, ved. OŽD, k uzavírání smluv, k podpisu dokumentů a k jednání ve vztahu ke katastrálnímu úřadu schvalen Rada
28.1.2015 115 3 k návrhu na udělení pověření pracovníkům odboru majetkoprávního k zastupování městské části Praha 10 pro jednání s místně příslušným stavebním úřadem a místně příslušnými orgány státní správy a orgány stavebního dozoru a ke kácení dřevin schvalen Rada
28.1.2015 116 3 k návrhu na prodloužení doby nájmu nebytového prostoru č. 503 na adrese Moskevská 262/57 v k. ú. Vršovice (p. ***********) schvalen Rada
Strana 146 z 149První   Předchozí   140  141  142  143  144  145  [146]  147  148  149  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10