Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7409      nové hledání >>>
Strana 12 z 149První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
15.6.2021 497 12 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu ploch k instalaci vývěsních štítů a souvisejících prvků na adrese Holandská 669/1 v k. ú. Vršovice Rada
15.6.2021 495 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.6.2021 496 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.6.2021 494 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem situování sestavy podzemních sběrných nádob tříděného odpadu na pozemku č. parc. 4046/175 k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Rezidence Michelangelova, s. r. o. Rada
15.6.2021 493 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností GAMA PD, s. r. o. a udělení plné moci společnosti GAMA PD, s. r. o., k jednání s odborem životního prostředí a územního rozvoje Rada
15.6.2021 492 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Dial Telecom, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2225/151 v k. ú. Záběhlice Rada
15.6.2021 490 12 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 1459, ulice Černická č. o. 5, k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
15.6.2021 491 12 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemků parc. č. 3007/1 a parc. č. parc. č. 2950/1 oba v k. ú. Michle Rada
15.6.2021 489 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor Rada
15.6.2021 488 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (nebytový prostor č. 301) na adrese Raffaelova 1989/1, v k. ú. Strašnice Rada
15.6.2021 487 12 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou Rada
15.6.2021 486 12 k návrhu na prominutí dluhu Rada
15.6.2021 485 12 k návrhu na prominutí dluhu Rada
15.6.2021 483 12 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8018) Rada
15.6.2021 484 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění údržby, obnovy a doplnění orientačního a informačního systému MIOS ze dne 15. 7. 2016, uzavřené mezi společností HOSTALEK-WERBUNG, s. r. o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, IČO 150 28 101 a Městskou částí Praha 10 Rada
15.6.2021 482 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2021, určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2045) Rada
15.6.2021 481 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2040) určené na výkon sociální práce Rada
15.6.2021 479 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3031) určené na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti Rada
15.6.2021 480 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2039) určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 Rada
15.6.2021 478 12 k návrhu na vyřazení nepotřebného majetku DNEHM Rada
15.6.2021 477 12 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP na posílení kapacit základního školství (RO 3042) - Rekonstrukce secesní školy Strašnická Rada
8.6.2021 475 7 k návrhu na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
8.6.2021 476 7 k návrhu na změnu jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
8.6.2021 474 7 k návrhu na opravu usnesení č. 412 ze dne 1. 6. 2021 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA KANALIZACE, VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI v OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ“ Rada
8.6.2021 473 7 k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce vody č. 34087764/1 - park Rybalkova Rada
8.6.2021 471 7 k návrhu na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle Rada
8.6.2021 472 7 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa v Malešickém parku, Praha 10“ Rada
8.6.2021 470 7 k návrhu záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
8.6.2021 469 7 k návrhu na zrušení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb. Rada
8.6.2021 468 7 k návrhu žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci Rada
8.6.2021 466 7 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ TĚLOCVIČEN ZŠ EDEN ul. Vladivostocká č. p. 1035/6, Praha 10 - Vršovice“ Rada
8.6.2021 467 7 k informaci o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 Rada
8.6.2021 465 7 k návrhu k účasti na mimořádné a řádné valné hromadě společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Rada
8.6.2021 464 7 k návrhu programu 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
1.6.2021 463 11 k informaci o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na období 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 Městskou částí Praha 10 Rada
1.6.2021 462 11 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
1.6.2021 461 11 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 Rada
1.6.2021 459 11 k informaci o vzdání se funkce vedoucího Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Rada
1.6.2021 460 11 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2021 Rada
1.6.2021 458 11 k návrhu na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy Rada
1.6.2021 456 11 k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku Rada
1.6.2021 457 11 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru občanskosprávního (OOS) ÚMČ Praha 10 Rada
1.6.2021 455 11 k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání akce Letní scéna Heroldovy sady Rada
1.6.2021 454 11 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2038) Rada
1.6.2021 453 11 k návrhu na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 452 11 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2, v k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
1.6.2021 450 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.6.2021 451 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
1.6.2021 449 11 ke zprávě o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2020 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2021 Rada
1.6.2021 448 11 k hodnotící zprávě za rok 2020 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“ Rada
Strana 12 z 149První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10