Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7409      nové hledání >>>
Strana 11 z 149První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
29.6.2021 547 13 k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru HMP v k. ú. Záběhlice, pozemky parc. č. 2847/19, 2847/29, 2847/2, 2847/15 Rada
29.6.2021 546 13 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 2502/68, parc. č. 2503/46, parc. č. 2503/48, parc. č. 2503/49 v k. ú. Vršovice, z vlastnictví ČD, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy Rada
29.6.2021 545 13 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 1746/1 a parc. č. 1746/2 v k. ú. Vršovice, z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hl. m. Prahy Rada
29.6.2021 544 13 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně částí pozemků parc. č. 2609, parc. č. 2610/1 ve vlastnictví *********** za pozemek parc. č. 2608/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy v k. ú. Záběhlice Rada
29.6.2021 543 13 k návrhu na přijetí účelové neinvestiční dotace HMP (Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP) v odvětví 0081 - Obecní majetek ( RO 3063) Rada
29.6.2021 542 13 k návrhu na úpravu rozpočtu 2021 v odvětví 0021 - Životní prostředí RO 3049 Rada
29.6.2021 541 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2021 - Odvod z loterií (RO 3057) Rada
29.6.2021 540 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2021 - 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2020 (RO 3055) Rada
29.6.2021 539 13 k návrhu na změnu rozpočtu 2021 - vratka 100% podílu MČ na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob (RO 3056) Rada
29.6.2021 538 13 k návrhu na rozpracování usnesení 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 21. června 2021 Rada
29.6.2021 536 13 k návrhu na úpravu Smlouvy o nájmu bytu v Domě spokojeného žití Rada
29.6.2021 537 13 k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro neziskové organizace Rada
29.6.2021 535 13 k návrhu na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2021/2022 Rada
29.6.2021 534 13 k návrhu na schválení odstoupení člena dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
29.6.2021 533 13 k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 314 ze dne 4. 5. 2021 k návrhu na vyhlášení 33. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
29.6.2021 532 13 k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 466 ze dne 8. 6. 2021 Rada
29.6.2021 531 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna HDV, oprava elektroinstalace společných prostor a slaboproudých rozvodů BD Pod Altánem 152/85 Praha 10“ Rada
29.6.2021 530 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zřízení dětského hřiště vč. dopadových a zpevněných ploch u objektu MŠ Jasmínová, Praha 10“ Rada
29.6.2021 528 13 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OMP/0777 na akci „MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 2 A/1529, Praha 10 - přístavba 2 pavilonů“ Rada
29.6.2021 529 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna a napojení topného kanálu z MŠ do ZŠ, MŠ U Vršovického nádraží - odstranění HAVÁRIE“ Rada
29.6.2021 527 13 k návrhu na schválení změny účelu nájmu nebytového prostoru Rada
29.6.2021 526 13 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
29.6.2021 525 13 k návrh na uzavření Dodatku č. 5 (změnového) k pojistné smlouvě č. 7720783940 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
29.6.2021 524 13 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnikatelském nájmu nebytového prostoru Rada
29.6.2021 522 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
29.6.2021 523 13 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění označení Komunitního centra a souvisejících reklamních prvků na adrese Za Strašnickou vozovnou 821/2 v k. ú. Strašnice Rada
29.6.2021 521 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
29.6.2021 520 13 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
29.6.2021 519 13 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
29.6.2021 518 13 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
29.6.2021 517 13 k návrhu na nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
29.6.2021 516 13 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
29.6.2021 515 13 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
29.6.2021 513 13 k návrhu na úpravu rozpočtu v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 8021) v souvislosti s vratkou účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 10 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 na zkoušky odborné způsobilosti Rada
29.6.2021 514 13 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
29.6.2021 512 13 k návrhu na uzavření „Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra“ Rada
29.6.2021 511 13 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2021 určené na zpětnou sanaci nákladů na antigenní testování klientů a návštěv klientů (program podpory T) v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2057) Rada
29.6.2021 510 13 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
15.6.2021 509 12 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 289 ze dne 20. 4. 2021 Rada
15.6.2021 508 12 k návrhu Statutu měsíčníku Praha 10 a pravidel jeho vydávání Rada
15.6.2021 507 12 k návrhu na souhlas s dočasnou zápůjčkou svěřeného majetku Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, pro stravovací prostory Polikliniky Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10 Rada
15.6.2021 505 12 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8019) Rada
15.6.2021 506 12 k návrhu na stanovení platových výměrů jmenovaným ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10 Rada
15.6.2021 503 12 k návrhu na úpravu organizační struktury a změnu názvu Odboru životního prostředí a územního rozvoje (OŽR) a zřízení Odboru - Kancelář hlavního architekta (KHA) ÚMČ Praha 10 Rada
15.6.2021 504 12 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ v otevřeném řízení Rada
15.6.2021 502 12 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice Rada
15.6.2021 501 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2051) Rada
15.6.2021 499 12 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 Rada
15.6.2021 500 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s vyplacením mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.6.2021 498 12 k návrhu na přidělení 4 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
Strana 11 z 149První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10