Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2039) určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 480

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. snížení rozpočtu ve výdajové části

Snížení neinvestičních finančních prostředků v ORJ 1091 - Vnitřní správa, paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, na položce 5901 Nespecifikované rezervy s ÚZ 13011 Sociálně-právní ochrana dětí

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1091

6409

5901

 000013011

 

-5 071,7

 

  1. zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků v ORJ 0991 - Vnitřní správa, paragrafu 6171 Činnost místní správy s ÚZ 13011 Sociálně-právní ochrana dětí

 

ba)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5011

 000013011

 

3 350,0

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5031

000013011

 

830,8

 

bc)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5032

 000013011

 

301,5

 

bd)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5133 Léky a zdravotnický materiál

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5133

 000013011

 

37,4

 

be)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5136

 000013011

 

10,0

 

bf)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5137

 000013011

 

250,0

 

bg)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5139

 000013011

 

50,0

 

bh)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5167 Služby školení a vzdělávání

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5167

 000013011

 

80,0

 

 

 

- 3 -

 

 

bch)   zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5169 Nákup ostatních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5169

 000013011

 

27,0

 

bi)   zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5173 cestovné

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5173

 000013011

 

100,0

 

bj)   zvýšení neinvestičních finančních prostředků na položce 5424 Náhrady mezd v době nemoci

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991 

6171

5424

 000013011

 

35,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 25. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:      P10-241885/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10