Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ č. 19/59/2013 ze dne 23. 9. 2013 a návrh na nové schválení změny a doplnění smluvních vztahů vztahujících se k prodeji domu Moskevská 77/4 a okolních pozemků společnosti Magnolia Invest, a. s.

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/33/2015
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   bere na vědomí

informaci o dosavadním průběhu jednání o prodeji pozemků v proluce Moskevská na základě výsledků výběrového řízení na prodej domu č. p. 77 s jeho příslušenstvím, ul. Moskevská 77/4 a pozemků parc. č. 353/3, parc. č. 361, parc. č. 364, parc. č. 367, parc. č. 368, parc. č. 370/1, parc. č. 370/2 a parc. č. 371, vše v k. ú. Vršovice, schválených usnesením ZMČ č. 15/2/2013 ze dne 4. 2. 2013, včetně uzavření kupní smlouvy ze dne 22. 4. 2013 a následných jednáních vyvolaných dodatečným požadavkem Odboru správy, evidence a využití majetku MHMP na oddělení částí pozemků, nacházejících se pod veřejnou komunikací (chodníkem) v ul. Moskevská, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

II.  zrušuje

body II. a III. usnesení ZMČ č. 19/59/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu na zrušení usnesení ZMČ č. 18/37/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu na změnu a doplnění smluvních vztahů vztahujících se k prodeji domu Moskevská 77/4 a okolních pozemků společnosti Magnolia Invest, a. s., a návrhu na nové schválení změny a doplnění smluvních vztahů

 

 

- 2 -

 

 

III. schvaluje

na základě dodatečného požadavku Odboru správy, evidence a využití majetku MHMP na oddělení částí pozemků, nacházejících se pod veřejnou komunikací v ul. Moskevská

 1. rozdělení pozemku parc. č. 364, o výměře 140 m2, na pozemek parc. č. 364/3 o výměře 103 m2 a pozemek parc. č. 364/4 o výměře 39 m2, vše k. ú. Vršovice, na základě geometrického plánu č. 1406-52/2013, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu
 2. ponechání pozemku parc. č. 364/4, k. ú. Vršovice, o výměře 39 m2, nacházejícím se pod veřejnou komunikací v ul. Moskevská, ve vlastnictví MČ Praha 10
 3. změnu předmětu koupě dle kupní smlouvy, uzavřené dne 22. 4. 2013, se společností Magnolia Invest, s. r. o., kterou se původní pozemek parc. č. 364, o výměře 140 m2, nahrazuje pozemkem parc. č. 364/3 o výměře 103 m2
 4. rozdělení pozemku parc. č. 372 o výměře 223 m2, na pozemek parc. č. 372/3 o výměře 199 m2 a na pozemek parc. č. 372/4 o výměře 25 m2, vše k. ú. Vršovice, na základě geometrického plánu č. 1406-52/2013, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu
 5. změnu předmětu budoucího prodeje dle čl. V. kupní smlouvy, uzavřené dne 22. 4. 2013, se společností Magnolia Invest, s. r. o., kterou se původní spoluvlastnický podíl id. 1/3 pozemku parc. č. 372, nahrazuje spoluvlastnickým podílem id. 1/3 pozemku parc. č. 372/3, vše k. ú. Vršovice
 6. koupi nemovitostí, konkrétně:
  1. spoluvlastnického podílu id. 2/3 pozemku parc. č. 372/4, k. ú. Vršovice, o výměře 25 m2,
  2. pozemku parc. č. 365/2, o výměře 30 m2, vzniklého oddělením od pozemku parc. č. 365, o výměře 172 m2, na základě geometrického plánu č. 1406-52/2013, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu, a
  3. pozemku parc. č. 366/4, o výměře 29 m2, vzniklého oddělením od pozemku parc. č. 366, o výměře 224 m2, vše k. ú. Vršovice, na základě geometrického plánu č. 1406-52/2013, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu,

nacházejících se pod veřejnou komunikací (chodníkem) v ul. Moskevská, za celkovou smluvní kupní cenu ve výši 4000 Kč od jejich vlastníka společnosti Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bartoškova 1448/26, PSČ 140 00, IČ: 283 63 566

 1. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bartoškova 1448/26, PSČ 140 00, IČ: 283 63 566, kterým jsou upraveny změny specifikované v bodech III. a) – e) tohoto usnesení, bez dopadu na schválenou kupní cenu, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

 

- 3 -

 

 1. uzavření kupní smlouvy se společností Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bartoškova 1448/26, PSČ 140 00, IČ: 283 63 566, jejímž předmětem bude koupě nemovitostí specifikovaný v bodě III. f) tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

IV. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o., schválený v bodě III. g) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2015

 

1.2. uzavřít kupní smlouvu se společností Magnolia Invest, s. r. o., schválenou v bodě III. h) tohoto usnesení

Termín: 31. 8. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-060085/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10