Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o celkové výměře 40,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 475

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/1070 ze dne 23. 7. 2021 o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o výměře celkem 40,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

  1. uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/1070 ze dne 23. 7. 2021 o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o výměře celkem 40,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-244929/2022

 

Zpět na začátek usnesení