Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3045), neinvestiční transfer MČ Praha 10 určený pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 460

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. snížení rozpočtu ve výdajové části

Snížení neinvestičních finančních prostředků paragrafu Bezpečnost a veřejný pořádek a položky Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0791

5311

5339

   

-400

 

  1. zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků, paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje s účelovým znakem 79 - Dotace z rozpočtu MČ HMP

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1091

6330

5347

000000079

 

+400

 

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Ing. Smělé vedoucí OEK

  1. zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost; rozpočet; hospodářská správa

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Götzová, pověřená ved. OHS

Číslo tisku:      P10-236623/2022

Zpět na začátek usnesení