Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ Švehlova, Švehlova 2900/12, Praha 10 - výměna kanalizačních a vodovodních stoupacích potrubí pavilonu A a B“

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 457

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele TZB Kladno, s. r. o., se sídlem Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno, IČO 284 281 61, dle předloženého materiálu

b)    uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. a) tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

 

II.   ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

  1. podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Švehlova, Švehlova 2900/12, Praha 10 - výměna kanalizačních a vodovodních stoupacích potrubí pavilonu A a B“ se společností TZB Kladno, s. r. o., se sídlem Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno, IČO 284 28 161, schválené tímto usnesením (příloha č. 3 předloženého materiálu)

 

Termín: 4. 7. 2022

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-234883/2022

 

Zpět na začátek usnesení