Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 444

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v maximální výši 300 000 Kč, na zpracování studie proveditelnosti sanace vlhkosti suterénního obvodového zdiva v objektu CSOP - DSŽ Sámova 29, dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením Centra SOP, p. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. Centra SOP, p. o.

  1. realizovat investiční výdaje z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v souladu s bodem I. tohoto usnesení

 

Termín: 1. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; sociální oblast

Provede:         pí Lexová, pověřená říz. Centra SOP, p. o.

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-221140/2022

 

Zpět na začátek usnesení