Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 279

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    vyloučení a vylučuje dodavatele V a N CL, s. r. o., se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa, IČO 254 27 385, v souladu s § 88 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

b)    výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Miramid, s. r. o., se sídlem Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 241 94 506, dle předloženého materiálu

c)    uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. b) tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. podepsat Rozhodnutí o vyloučení účastníka V a N CL, s. r. o., se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa, IČO 254 27 385 a zajistit naplnění zákonných požadavků souvisejících s vyloučením účastníka zadávacího řízení

 

Termín: 27. 5. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“ s dodavatelem Miramid, s. r. o., se sídlem Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 241 94 506, schválené tímto usnesením (příloha č. 4 předloženého materiálu)

 

Termín: 27. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-147195/2022

 

Zpět na začátek usnesení